Akce v roce 2019

V roce 2019 se lesní pedagogové podíleli na šesti velkých hromadných akcích . Mezi ty nejvýznamnější z celého roku patří například akce SÁZÍME LESY NOVÉ GENERACE, která se dne 19.10.2019 konala hned na několika místech po celé České republice zároveň. Správa toků se zúčastnila té ve Slatiňanech. Mezi další významné akce patřil DEN DĚTÍ S LESY ČR 2019 konaný na přehradě LES KRÁLOVSTVÍ u Dvora Králové, dále SLAVNOSTI PŘÁTEL PŘÍRODY A MYSLIVOSTI v Sopotnici u Potštejna, DEN LESNÍ TECHNIKY A FESTIVAL DŘEVA v Hradci Králové, VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA v Lázních Bohdaneč tradičně spojený s LOUČENÍM S PTÁKY a DEN S LESY ČR v ZOO Dvůr Králové n. L.

Z těchto zmíněných akcí proběhl v tomto roce jako první DEN DĚTÍ S LESY ČR (27.7.2019) konaný na přehradě LES KRÁLOVSTVÍ u Dvora Králové. Své stanoviště připravili dva pracovníci Správy toků  v součinnosti s Lesní správou Dvůr Králové n. L. Této akce se zúčastnilo kolem 150 dětí a 250 dospělých. Návštěvníci si mohli na stanovišti od Správy toků protrénovat nebo osvojit své znalosti o lese a ekologických vztazích mezi rostlinami a živočichy. Děti mohly přiřazovat jednotlivé ze dřeva vyrobené živočichy ke svým příslušným biotopům (les, rybník). Na dalších stanovištích byly například prezentováni dravci. Návštěvníci si mohli zkusit přecházet po laně, a také si mohli poslechnout živou hudbu.

V Sopotnici u Potštejna se konala akce SLAVNOSTI PŘÁTEL PŘÍRODY A MYSLIVOSTI (4. ročník), lesní pedagogiku zde vedlo Generální ředitelství v součinnosti s dvěma pracovníky Správy toků Tuto akci navštívilo kolem 115 dětí a 185 dospělých. Lesy ČR zde připravily jednotlivá stanoviště koloběhu vody v přírodě, na nichž si nejen děti mohly osvojit své dovednosti v oblasti lesního biotopu, myslivosti, ornitologie nebo také botaniky. Byly zde připraveny i rukodělné dílny pro děti s lesnickou tematikou apod.

Třetí významnou hromadnou akci představoval DEN LESNÍ TECHNIKY A FESTIVAL DŘEVA v Hradci Králové konaný dne 12.10.2019. Stovkám návštěvníků byla prezentována lesnická technika, arboristika, myslivecká kynologie a pedagogika, sokolnictví, řezbářské a kovářské dovednosti, včelařství, různé aktivity pro děti. V rámci programu FESTIVALU DŘEVA zde návštěvníci mohli shlédnout soutěž dřevorubců o Pohár Lesů ČR, TIMBERSPORTS CZECH CUP HRADEC KRÁLOVÉ 2019 a ukázky řemeslných dovedností. Lesní pedagogiku a program pro děti zajistilo Generální ředitelství ve spolupráci se dvěma pracovníky Správy toků, kde prezentovali biotop rybníka a biotop lesa a na ně vázané živočichy a rostliny (např. ptáci, ryby nebo obojživelníci). Nechyběly ani rukodělné dílny pro děti s lesnickou tematikou.

O týden později dne 19.10.2019 proběhla pro Lesy ČR velice významná akce SÁZÍME LESY NOVÉ GENERACE ve Slatiňanech. Této zároveň velice úspěšné akce se zúčastnilo kolem 3 000 návštěvníků, kteří nadšeně sázeli stromky nové generace (buky, duby, jedle a borovice). Mezi doprovodný program této akce patřila samozřejmě i lesní pedagogika, kterou vedli tři pracovníci Správy toků. Návštěvníci se zde dozvěděli něco o činnosti správy toků, byli zde prezentováni živočichové a rostliny vázaní na vodu a les. Nechyběly zde různé obrazové tabule, karty s živočichy a rostlinami, a dokonce ani akvárium s živými rybami našich vod.

Velkou podzimní hromadnou akci VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA (28.10.2019) v Lázních Bohdaneč tradičně spojenou s LOUČENÍM S PTÁKY pořádalo AOPK ČR spolu s ornitologickou společností. Návštěvníci měli možnost sledovat mnoho ptáků na vypuštěných rybnících, z těch vzácnějších například chřástala vodního a jeřába popelavého. Program lesní pedagogiky byl letos již počtvrté zajištěn Správou toků (2 pracovníci). Na svém stanovišti pracovníci prezentovali činnost Správy toků, vodní biotop a na ně vázané živočichy a rostliny. Příjemnou atmosféru dotvářelo krásné slunné počasí. Akce se zúčastnilo kolem 200 dětí a 500 dospělých. Na ukázku zde byly různé obrázky, obrázkové tabule nebo vyřezané dřevěné ryby.

DEN S LESY ČR v ZOO Dvůr Králové n. L. úspěšně uzavřel sezonu lesní pedagogiky pro rok 2019. Tato akce byla pořádána Generálním ředitelstvím LČR a Lesní správou Dvůr Králové n. L., kde se na organizaci podílela i Správa toků se zastoupením dvou pracovníků. Zde si mohly děti „zarybařit“ (dřevěné vyřezávané ryby), přiřadit jednotlivé živočichy na svá místa v biotopu rybníka a poznávat ptáky a některé jiné živočichy nebo rostliny. Akce se zúčastnilo kolem 100 dětí a 150 dospělých.

Mezi další akce  v tomto roce patřilo otevírání významných investičních akcí Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblasti povodí Labe. Otevírání investiční akce JABLONSKÝ LES – VODNÍ PLOCHY a ŽABÁKOVA STEZKA (12.4.2019) probíhalo společně se Dnem s LČR, který pořádala Lesní správa Lanškroun, přišlo kolem 120 dětí a 7 dospělých. Děti ve svých příslušných týmech plnily úkoly zaměřené na přírodovědné téma a na závěr byl vyhlášen nejlepší tým.

Na otevírání investiční akce VLČINEC (23.5.2019) přišlo 20 dětí z místní ZŠ Olešnice v Orl. h. a 7 dospělých. Jednalo se o ukončení realizace revitalizace koryta potoka Vlčinec a jeho přilehlé nivy formou posílení renaturačních procesů s využitím přírodních materiálů. Pro děti byl připraven program formou her a vzdělávací program zaměřen na myslivost, včelařství, rostliny a živočichy. Děti si mohly opéct buřty.

Na otvírání investiční akce v ORLICKÉM ZÁHOŘÍ (27.9.2019) i přes nepřízeň počasí z místní ZŠ dorazilo 22 dětí a 2 pedagogové. Správa toků v lokalitě Zelenka zrevitalizovala pravostranný přítok Divoké Orlice a v lokalitě Kunštát zahájila revitalizaci dalšího přítoku. Při akci byl připraven program pro děti formou her, dále vzdělávací přírodovědný program. K dispozici byl dokonce i dětský luk, z kterého si děti zkoušely vystřelit. Nechybělo ani pohoštění pro hosty.

Dále Správa toků v rámci lesní pedagogiky pořádala osvětu v podobě několika vycházek pro děti, mezi které patří vycházka u revitalizovaných nádrží na Bačetínském potoce konaná dne 3.5.2019 se ZŠ Opočno (25 účastníků) a druhá vycházka konaná dne 16.5.2019 se ZŠ Dobruška (24 účastníků). Další vycházka proběhla ve Vysokém Chvojně dne 9.5.2019 (20 účastníků).

V Hradci Králové se na vycházce 30 účastníků ZŠ Opočno (10.5.2019) dozvědělo něco o problematice kůrovce a dalších škůdcích, o lese, ekologických vztazích, důležitosti druhové diverzity apod. Dále poznávali přírodniny, poslechli si zvukové nahrávky některých lesních ptačích druhů a zkoušeli je identifikovat a najít v terénu. Tento výklad zajistili dva pracovníci Správy toků. Mimo to byly pro ně připraveny hry s lesnickou tematikou, střelba ze vzduchovky a další vzdělávací program, které zajistilo Generální ředitelství.

V rámci programu příměstského tábora LČR v Hradci Králové (27.8.2019) Generální ředitelství ve spolupráci se Správou toků zajistilo osvětu v přírodě hradeckých lesů, které se zúčastnilo 35 dětí. Dvě pracovnice Správy toků zajistily poznávání rostlin (živé rostliny) a živočichů (především obrázky ptačích dospělců a jejich mláďat) aj.