PPO Počátecký potok – Počátky

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe zahájí v březnu 2019 stavební práce na protipovodňovém opatření v místní části Počátky města Seč (okres Chrudim, Pardubický kraj).

ilustrační fotografie – bezpečnostní přeliv SN Člupek

Cílem projektu je protipovodňová ochrana místní části Počátky. Projekt obsahuje návrh suché nádrže nad obcí v lokalitě Dvorce a následné pomístní zkapacitnění toku protékajícího intravilánem obce.

Suchá nádrž bude transformovat povodňové průtoky z Q100 na Q10 a koryto vodního toku bude zkapacitněno s ohledem na další přítoky na Q20. V době povodně pojme celkem cca. 53.170 m3 vody. Koryto potoka bude stabilizováno kamennou patkou v celkové délce upravovaných úseků 789 m. Současně v zátopě suché nádrže vzniknou tůně, které umožní zvýšit biodiverzitu dané lokality.

Protipovodňová opatření byla projednána se Správou CHKO Železné hory. Na akci se finančně podílí i Město Seč, které bude rekonstruovat nekapacitní propustek v dolní části Počátek. 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství z programu „Podpora prevence před povodněmi IV“, podprogramu 129 364 – opatření s retencí.

Během realizace prací je potřeba počítat s větším dopravním provozem v rámci této stavby, ale výsledkem bude zajištění protipovodňové ochrany této místní části Seče.

V roce 2019 bude dokončena suchá nádrž, kde bude největší pohyb mechanizace a budou zahájeny práce v korytě potoka, které budou dokončeny do 15.7.2020.

Dne 19.2.2019