Charakteristika správy toků

 

Působnost

Působnost Správy toků zahrnuje území krajů Královéhradeckého (mimo území KRNAPu), Pardubického, Libereckého, Středočeského a kraje Vysočina. Hlavním významným tokem v oblasti naší správy je Labe a jeho přítoky – Jizera, Úpa, Metuje, Orlice, Loučná, Chrudimka a Doubrava. Celková délka spravovaných drobných vodních toků je necelých 6 000 km, od 1.1.2011 po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy došlo k dvojnásobnému navýšení. Jedná se o drobné vodní toky a bystřiny s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí. Správa toků – oblast povodí Labe v rámci ucelené péče a zejména po transformaci ZVHS však spravuje i toky protékající zemědělskou krajinou a intravilány obcí.

Správa toků – oblast povodí Labe, která dle organizačního řádu spadá přímo pod ředitelství podniku, má celkem 27 zaměstnanců. Devatenáct z nich pracuje na pracovišti v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Ostatní pracují na detašovaných pracovištích ve Svitavách – Vančurova 1, 568 02 Svitavy ( čtyři zaměstnanci), v Trutnově – areál České lesnické akademie, K Bělidlu 478, 541 02 Trutnov (jeden zaměstnanec) a v Liberci – Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec (tři zaměstnanci). Vedoucím Správy toků je Ing. Tomáš Sajdl. Dále zde pracují: zástupce vedoucího, administrativně-technický pracovník, 3 referenti pro katastr nemovitostí, 2 referenti pro finanční a technické činnosti, 3 referenti pro provozní činnosti, referent pro CEVT, 2 adjunkti a 13 správců toků, zajišťujících komplexně veškerou činnost v oblasti své působnosti.

Hlavní náplní činnosti je zejména:
  • komplexní příprava a zajišťování úprav koryt vodních toků, hrazení bystřin a realizace protipovodňových opatření (inženýrská a investorská činnost)
  • odstraňování povodňových škod
  • péče o břehové porosty
  • revitalizace vodních toků
  • sledování a péče o stav koryt vodních toků a vodních děl (pravidelné prohlídky vodních toků), včetně dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
  • vyjadřovací činnost a vydávání odborných stanovisek
  • další činnosti (realizace Programu 2020, apod.)

Opatření na vodních tocích ve správě LČR jsou financována z vlastních zdrojů LČR a z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programy MZe – „Prevence před povodněmi“ a „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, programy EU – např. OP ŽP (ERDF) a PRV (EAFRD), případně dotace krajských úřadů na projektové dokumentace a studie odtokových poměrů. Z vlastních zdrojů je v posledních letech vynakládáno ročně zhruba 20 mil. Kč na investice, 15 mil. Kč na údržby, 1,5 mil. Kč na břehové porosty a 650 tis. Kč na Program 2020.