Charakteristika správy toků

Působnost

Působnost Správy toků OPL zahrnuje území krajů Královéhradeckého (mimo území KRNAPu), Pardubického, Libereckého, Středočeského a kraje Vysočina, které je rozděleno na 12 rajonů. Hlavním významným tokem v oblasti je Labe a jeho přítoky – Jizera, Úpa, Metuje, Orlice, Loučná, Chrudimka a Doubrava. Celková délka spravovaných drobných vodních toků činí 5 688 km. Jedná se o drobné vodní toky a bystřiny s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí. Správa zahrnuje i toky protékající zemědělskou krajinou a intravilány obcí. V rámci ucelené péče spravuje i 194 kusů vodních nádrží.

Hlavní náplní činnosti je zejména:

  • komplexní příprava a zajišťování úprav koryt vodních toků, hrazení bystřin a realizace protipovodňových opatření (inženýrská a investorská činnost)
  • odstraňování povodňových škod
  • péče o břehové porosty
  • plnění programu Vracíme vodu lesu (zadržování vody v krajině) – revitalizace vodních toků, budování tůní, mokřadů, vodních nádrží
  • sledování a péče o stav koryt vodních toků a vodních děl (pravidelné prohlídky vodních toků), včetně dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
  • vyjadřovací činnost a vydávání odborných stanovisek
  • další činnosti (realizace Programu 2025, apod.)

Opatření na vodních tocích ve správě LČR jsou financována z vlastních zdrojů LČR a z dotačních prostředků. Z dotací se jedná především o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programy MZe – „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, „Prevence před povodněmi“, „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“,      programy MŽP – NPO – PoPFK, EU – OPŽP (ERDF) a PRV (EAFRD).