Charakteristika správy toků

 

Působnost

Působnost Správy toků zahrnuje území krajů Královéhradeckého (mimo území KRNAPu), Pardubického, Libereckého, Středočeského a kraje Vysočina. Hlavním významným tokem v oblasti naší správy je Labe a jeho přítoky – Jizera, Úpa, Metuje, Orlice, Loučná, Chrudimka a Doubrava. Celková délka spravovaných drobných vodních toků je necelých 6 000 km, od 1.1.2011 po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy došlo k dvojnásobnému navýšení. Jedná se o drobné vodní toky a bystřiny s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí. Správa povodí Labe v rámci ucelené péče a zejména po transformaci ZVHS však spravuje i toky protékající zemědělskou krajinou a intravilány obcí.

Hlavní náplní činnosti je zejména:
  • komplexní příprava a zajišťování úprav koryt vodních toků, hrazení bystřin a realizace protipovodňových opatření (inženýrská a investorská činnost)
  • odstraňování povodňových škod
  • péče o břehové porosty
  • revitalizace vodních toků
  • sledování a péče o stav koryt vodních toků a vodních děl (pravidelné prohlídky vodních toků), včetně dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
  • vyjadřovací činnost a vydávání odborných stanovisek
  • další činnosti (realizace Programu 2020, apod.)

Opatření na vodních tocích ve správě LČR jsou financována z vlastních zdrojů LČR a z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programy MZe – „Prevence před povodněmi“ a „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, programy EU – např. OP ŽP (ERDF) a PRV (EAFRD), případně dotace krajských úřadů na projektové dokumentace a studie odtokových poměrů. Z vlastních zdrojů je v posledních letech vynakládáno ročně zhruba 20 mil. Kč na investice, 15 mil. Kč na údržby, 1,5 mil. Kč na břehové porosty a 650 tis. Kč na Program 2020.