Vracíme vodu lesu v Libereckém kraji

Kraj: Liberecký, obec Nový Bor a Jindřichovice pod Smrkem

Lesy České republiky, s.p. v roce 2022 úspěšně zrealizovaly a dokončily za finanční spoluúčasti Libereckého kraje v rámci programu „Podpory retence vody v krajině“ výstavbu 8 tůní v několika lokalitách Libereckého kraje a dále akci revitalizaci přítoku Jindřichovického potoka nedaleko obce Jindřichovice pod Smrkem.

Tůně o celkové ploše cca 670 m2 byly provedeny v okrese Česká Lípa, a to především v okolí Nového Boru. Průměrná velikost tůní je v rozsahu od 70 do 100 m2. Realizace tůní zlepšuje retenční schopnost lesů a vytvoření vhodného biotopu pro řadu živočišných druhů vázaných na vodní prostředí.

Předmětem revitalizace s názvem „RVT – přítoku Jindřichovice P – LTM“ jsou nápravná opatření na korytech odvodňovacích kanálů, opatření má za účel revitalizaci lokality lesní půdy s ohledem na zadržování srážkových vod v místě jejich potřeb. V rámci stavby je na 8 kanálech, resp. jejich větvích vybudováno celkem 31 srubových stěn z kulatiny, za kterými je zachován kanál v dimenzích umožňujících vznik tůněk. Dále došlo k zasypání celkem 9 kanálů či větví těchto kanálů. Součástí opatření na vybraných kanálech je tvorba iniciačních tůní, které budou svým vodním ekosystémem přispívat k stanovištní pestrosti území. Cílem budování tůní je zadržení vody ve vhodných profilech (většinou soutoky koryt).

Celkové náklady výše uvedených opatření činily 1 140 tis. Kč bez DPH. Liberecký kraj v rámci programu „Podpory retence vody v krajině“ podpořil tyto akce částkou ve výši 626 347,- Kč.