Potok Brodec

Brodec je levostranným přítokem Orlice ve správě LČR,s.p., Správa toků- oblast povodí Labe. Na vodním toku Brodec byla v letech 2014-2015 realizována opatření vyplývající z povinnosti péče o dlouhodobý majetek LČR,s.p. Stavba se nachází v  obci Velká Skrovnice.

Opatření spočívají v realizaci podélného opevnění koryta vodního toku Brodec v intravilánu obce Velká Skrovnice rekonstrukcí dlouhodobého majetku Lesů České republiky s.p. Tato opatření zahrnují stabilizaci břehů koryta vodního toku formou kamenných rovnanin z lomového kamene zajištěných příčnými betonovými pasy a prahy. Opatření byla realizována ve stávající trase vodního toku.

Úsek má délku 129 m a nachází se mezi dvěma zatrubněními. Provedena výměna dožitého struskocementového opevnění i s původním podkladním betonem. Úsek nově opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 250-500 kg. Navrhnutý profil má stejné rozměry jako původní. Šířka koryta 1,1 m ve dně. Sklon břehu 1:1,5.

Pod zatrubněním na konci úseku dochází při výtoku ze zatrubnění ve vysokých rychlostech k vodnímu skoku a proto je nutno tlumit kinetickou energii. Za kamennou dlažbou vybudován vývar o délce 10 m, který je opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500-1000 kg. Na začátku a na konci vývaru je umístěn betonový zajištující práh. Z důvodu stability nivelety dna v korytě celého úseku umístěny betonové stabilizační pasy v km 0,005; km 0,025; km 0,045; km 0,065; km 0,085.

Projektant: VZD Invest, s.r.o. Ing.Široký
Dodavatel: POPR, s.r.o. Hradec Králové
Realizace:  2014 – 2015
Cena stavby: 1 588 500 Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Brodec / 18,450 – 18,580
ČPH / IDVT: 1-02-01-088 / 10185389
KÚ: Velká Skrovnice
Obec / Kraj: Velká Skrovnice / Královéhradecký
Fotografie