Černá Voda – tůně

Předmětem projektu byla revitalizace nivy toku Černá voda na území CHKO Orlické hory. Projekt se zabýval návrhem paralelního koryta, tří bočních tůní, úkrytu pro ještěrky, úkrytu pro obojživelníky a broukoviště. Součástí byl i návrh rozdělovacího objektu a vegetačních úprav. Realizované objekty významně přispějí k zadržení vody v krajině, zlepšení krajinného rázu a k rozvoji fauny a flory.

Před realizací se jednalo o nevyužité území podmáčené, biologicky neatraktivní nivní louky, které bude projektem podpořeno a bude využit jeho potenciál v rámci II. zóny CHKO a lokálního biocentra ÚSES, kterého je součástí.

Paralelní koryto o délce 176 m bude sloužit hlavně pro zásobování vodních ploch vodou. Jedná se o drobné koryto přírodního charakteru s hloubkou do 0,5 m. Pro dělení průtoků byl navržen rozdělovací objekt z kulatiny. Rozdělovací objekt je navržen tak, aby do průtoku 34 l/s (Q330d) netekla voda do paralelního koryta. Tůně byly vytvořeny celkem tři, samostatné, o celkové ploše 513 m2 a objemu 302 m3. Jelikož je zde terén značně svažitý, je u každé vytvořen také zemní val s pozvolným sklonem. Val byl tvořen z vykopaného materiálu. Tůně budou zásobeny průceznými žebry z paralelního koryta. Součástí akce bylo i rozvolnění pravého břehu toku v oblasti zaústění paralelního koryta. Stávající svah byl zde příliš strmý. Projekt zahrnoval i výsadbu 251 ks keřů.

Projekt byl navržen jako komplexní revitalizace nivy vodního toku na ploše 0,149 ha (paralelní koryto, tůně, úprava břehu toku a výsadby). 

Projektant: Envicons, s.r.o., Pardubice
Dodavatel: POPR spol.s r.o.
Realizace: 2021
Cena stavby: 859 217,91 Kč bez DPH
Financování: Dotace EU – Operační program Životního prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Černá voda / 0,850 – 1,025, resp. 0,000 – 0,170
ČPH / IDVT: 1-02-01-005 / 10169022, 14001775
KÚ: Černá voda u Orlického Záhoří
Obec / Kraj: Černá voda / Královehradecký
Fotogalerie