Smědavská hora – stabilizace strží

Jedná se o unikátní stavbu, která je svým charakterem první v České republice. Jde o stavbu preventivního protipovodňového opatření na severním svahu Smědavské hory, kde vlivem nadměrných dešťových srážek v srpnu 2010 došlo k sesuvu a vytvoření strží, které 2krát kříží silnici II/290 Hejnice-Smědava. Opatření byla realizována ve stávající trase vodních toků.

Jedná se konkrétně o stabilizaci dvou strží na severním svahu Smědavské hory s cílem minimalizace erozní činnosti povrchového odtoku a zabránění pohybů kamenů a balvanů na silnici II/290 Hejnice-Smědava. V jedné strži, přerušované klikatící se silnicí, se nachází přehrážka a celkem 4 ks flexibilních ocelových bariér. V druhé strži se nachází 2 ks flexibilních ocelových bariér. Stavba je členěna na 2 samostatné objekty:

SO1 Flexibilní bariéry Geobrugg  VX 140-H4 švýcarského systému jsou tvořené sítí s kulatými oky, které díky konstrukci odolávají velkým statickým a dynamickým zatížením. Nosný systém bariéry tvoří podpůrná a okrajová lana stabilizovaná v profilu pomocí speciálních kotev s flexibilní hlavou. Na nosná lana je zavěšena záchytná flexibilní síť z ROCCO kroužků. Ve stržích je zbudováno celkem 6 těchto VX flexibilních bariér o výšce cca 1,5 – 2,2 m a šířce 6,3 – 12 m s ukotvením v bocích strží.

SO2 přehrážka – stabilizace strže. Konsolidační přehrážka s klenbovým půdorysem o poloměru oblouku zadní hrany tělesa přehrážky 18,75 m a spádové výšce objektu 2,45 m slouží ke stabilizaci zhlaví strže, kde by mohlo vlivem průtoků docházet ke zpětné erozi strže. Tím by mohlo docházet k jejímu postupnému prohlubování a prodlužování směrem k horní silnici. Přehrážka má betonové jádro a obklad z kamene (liberecká žula) stavěného formou ztraceného bednění. V tělese přehrážky jsou 2 průcezné otvory a 1 dnový otvor. Pod přehrážkou je zdrsněné spadiště opevněné rovnaninou z LK ve dně a březích na délku 6 m, zajištěné a ukončené stabilizačním pasem.

Projektant: AV ProENVI s.r.o., Praha
Dodavatel: SO1: CTB a.s., Praha / SO2: Dalibor Kašpárek, Liberec
Realizace:  2015
Cena stavby: SO1: 4 498 944 Kč bez DPH SO2: 547 302 Kč bez DPH
Financování: dotace Mze – §35 lesního zákona
Vodní tok / Ř.km.: 2 levobřežní přítoky Smědé / 0,080-0,260 a 0,055-0,080
ČPH / IDVT: 2-04-10-001 / 10184658, 10184657
KÚ: Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem
Obec / Kraj: nad obcí Bílý Potok / Liberecký
Fotografie