Vortovský potok, Vortová

Vortovský potok je levostranným přítokem Chrudimky ve správě Lesů české republiky,s.p,, Správy toků- oblast povodí Labe. Na vodním toku Vortovský potok bylo v letech 2014-2015 realizováno opatření vyplývající z povinnosti péče o dlouhodobý majetek LČR,s.p. Úprava se nachází v centru obce Vortová. Opatření spočívalo v rekonstrukci a opravě stávajícího podélného opevnění koryta vodního toku Vortovský potok v zastavěné části intravilánu obce Vortová. Úpravy jsou evidovány v dlouhodobém majetku LČR, s.p.. Opatření byla realizována ve stávající trase vodního toku.

Tato opatření zahrnovala stabilizaci břehů koryta vodního toku formou opěrných zdí z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu a v navazujících úsecích stabilizaci kamennou rovnaninou z těžkého lomového kamene na sucho s prosypem zeminou. Na konstrukci kamenných rovnanin byl použit kámen o minimální hmotnosti 0,75 t.

Niveleta dna byla stabilizována příčnými stabilizačními pasy z lomového kamene ve tvaru vydutého oblouku proti vodě. Za účelem soustředění vody při nižších průtočných stavech byla provedena sníženina v přelivné ploše jednotlivých příčných objektů. Na kamenné konstrukce příčných pasů byl použit kámen o minimální hmotnosti 1,5 t.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
Dodavatel: Jiří Poslušný, Skuteč
Realizace:  2014 – 2015
Cena stavby: 2 196 924,29 Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Vortovský potok / 1,910-2,188
ČPH / IDVT: 1-03-03-006 / 10101700
KÚ: Vortová
Obec / Kraj: Vortová / Pardubický
Fotografie