Vižňovský potok

PŠ 08/06 Vižňovský potok, ř.km 4,200-4,500

Vižňovský potok je levostranným přítokem řeky Stěnavy, na území CHKO Broumovsko. Stavba se nachází v horní části intravilánu obce Vižňov u Broumova, ve stávající trase Vižňovského potoka, v ř.km 4,200-4,361, v délce 161m, s prvky podélného opevnění břehů i dna , a dále příčnými objekty. Jednalo se o odstranění povodňových škod ze srpna 2006, při kterých došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi a k poškození dříve stávajícího podélného opevnění břehů Vižňovského potoka. Poškozený úsek potočního koryta byl významným zdrojem splavenin a výrazně tak omezoval průtočný profil spodních úseků toku v intravilánu obce.

Bylo provedeno oboustranné opevnění břehů Vižňovského potoka rovnaninou z LK se založením 0,4m pod niveletu dna kameny o hm min.200-500kg, uloženými delším rozměrem kolmo na osu toku do prostoru konstrukce. Hmotnost kamenů zbylé konstrukce rovnaniny z LK min.120-200kg, s prohozením zeminy, zbylá část svahu vysvahována a oseta. Pro zajištění stability dna byly provedeny příčné objekty, tj.: stabilizační pasy dna z odkorněné kulatiny – 2ks, balvanité skluzy hv 0,4m se stabilizovanými tůněmi s vytvořením rybích úkrytů pomocí srubových roštů – 10ks. Dno bylo stabilizováno záhozem z LK. Pro omezení přísunu transportovaných splavenin a utlumení kinetické energie z horního úseku byla postavena kamenná retenční přehrážka z tvarově neopracovaného LK, s betonovým jádrem, celková výška 3,0m a délka tělesa v koruně 16m, s vytvořením zapuštěného retenčního prostoru s trvalou vodní hladinou, dále s migračně prostupným dopadištěm tvořeným stabilizovanými balvanitými skluzy s tůněmi.

projektant: Ing. Josef Mareš, ČKAIT – 0600489, 533 22 Býšť čp.260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
dodavatel: František Svoboda, Vižňov 252, 594 83 Meziměstí 3
realizace: 2008
cena: 1 849 392,93- Kč
financování: investice – dotace MZe – PŠ
vodní tok: Vižňovský potok
ČHP: 2-04-03-003
k.ú.: Vižňov
okres: Náchod
kraj: Královéhradecký

Fotografie: