VN Stará Obora

V rámci akce byla kompletně obnovena průtočná vodní nádrž o rozloze 0,17 ha a objemu 1 483 m3. Vodní nádrž je navržena jako průtočná s ochranou na průtok Q20. Dále bylo vybudováno 7 tůní o ploše 540 m2 nacházejících se v lesním komplexu u obce Běstvina. Součástí stavby bylo i zahrazení příkopů lesotechnických meliorací zemními hrázkami v počtu 4 ks.

Obnova vodní nádrže spočívala v kompletní rekonstrukci hráze a funkčních objektů a v modelaci zátopy – odstranění zazemnění. Hráz délky 30,7 m a šířky 5 m je zemní, homogenní s návodním lícem opevněným kamenným záhozem, vzdušní líc je ohumusován a oset travním semenem. Pro její konstrukci byly využity zbytky hráze původní nádrže. Výpustný objekt sestává z prefabrikovaného požeráku s dvojitou dlužovou stěnou, uzamykatelným poklopem a s lávkou se zábradlím. Odpad od požeráku DN 300 mm, délky 11,5 m je z korugovaného propylenového potrubí. Odpad je vyústěn pod hrází do vodního toku, čelo vyústění je betonové. Bezpečnostní přeliv je zřízen v hrázi, u jejího pravého zavázání. Přeliv je opevněn kamennou dlažbou do betonového lože, bez vyspárování. Délka přelivné hrany pro převod Q20 je 3,2 m.

Uvedená akce především řeší retenci vody v krajině (obnova VN a vybudování tůní), doplňkovým opatřením je hrazení lesotechnických meliorací. Zároveň se jedná o opatření pro zpomalení odtoku a akumulaci přívalových vod, respektive byla zlepšena hydrologická situace území. Byl pozitivně ovlivněn splaveninový režim na vodním toku a také byla zajištěna ochrana okolních lesních pozemků. V neposlední řadě došlo k posílení biotopové funkce lokality, vytvořením biotopů pro mokřadní druhy rostlin a živočichů.

Projektant: ŽP Projekt s.r.o., Chrudim
Dodavatel: elitbau s.r.o., Brno
Realizace: 2022 – 2023
Cena stavby: 1 669 081,03 Kč bez DPH (z toho dotace 1 392 555,- Kč)
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj
Vodní tok / Ř.km.: LP LP Běstvinského potoka (Přítok rybníka Hlubošský č.7) / 0,280 – 0,460
ČPH / IDVT: 1-03-05-022/ 10175455
KÚ: Běstvina
Obec / Kraj: Běstvina / Pardubický
Fotogalerie