Ruprechtický potok II

PŠ 08/06 Ruprechtický potok, ř.km 3,200-3,400

Ruprechtický potok je levostranným přítokem řeky Stěnavy. Stavba se nachází v horní části intravilánu obce Ruprechtice u Broumova, ve stávající trase Ruprechtického potoka, v ř.km 3,20-3,445, v délce 245m.

Jednalo se o odstranění povodňových škod ze srpna 2006, při kterých došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi a k poškození dříve stávajícího podélného opevnění břehů Ruprechtického potoka. Bylo provedeno oboustranné opevnění břehů Ruprechtického potoka rovnaninou z LK o hm min.120-200kg, se založením 0,4m pod niveletu dna kameny o hm min.200-500kg. Pro snížení podélného spádu a zajištění stability dna byly provedeny příčné objekty, tj.: stabilizační pasy dna z odkorněné kulatiny – 4ks, balvanité skluzy hv 0,3m se stabilizovanými tůněmi a rybími úkryty – 13ks, balvanité skluzy hv 0,4m se stabilizovanými tůněmi a úkryty pro ryby – 5ks. Šířka koryta ve dně byla upravena na 1,2m a dno bylo stabilizováno záhozem z LK o hm min.140-200kg.

projektant: Ing. Josef Mareš, ČKAIT – 0600489, 533 22 Býšť čp.260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
dodavatel: František Svoboda, Vižňov 252, 594 83 Meziměstí 3
realizace: 2008
cena: 1 691 474- Kč
financování: investice – dotace MZe – PŠ
vodní tok: Ruprechtický potok
ČHP: 2-04-03-007 
k.ú.: Ruprechtice u Broumova
okres: Náchod
kraj: Královéhradecký

Fotografie: