Doubravický potok – Bílý Kůň

Vodní tok Doubravický potok je významným levostranným přítokem Novohradky s plochou povodí 8,683 km2.

V rámci stavebních úprav ř.km 0,152 – 1,110 byla provedena stabilizace nivelety dna balvanitými pasy a příčnými balvanitými skluzy; ve vytypovaných profilech byly osazeny tři příčné hrázky se stabilizovaným jádrem z drátokamenných košů s retenčním prostorem pro zachytávání sunutých splavenin a jeden retenční prostor se soustavou 3 kamenných skluzů. Celkový obnovitelný prostor činí 1020 m3.

Břehy upravené části koryta a příčné hrázky byly doplněny o doprovodnou výsadbu melioračních dřevin v počtu 200 ks. V zájmové lokalitě je též evidován výskyt zvláště chráněné silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť 260, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: LTM Litomyšl, s.r.o., Kornice 53
Realizace: 2013-2014
Financování: z vlastních zdrojů Lesů ČR, s.p.
Vodní tok: Doubravický potok
ČHP: 1-03-03-049
IDVT: 10185461
K.ú.: Střemošice, Doubravice u Leštiny
Obec: Střemošice a Leština
Kraj: Pardubický

Fotografie: