Městecký potok

Městecký potok – Vojnův Městec

Městecký potok č.h.p. 1-03-05-002 protéká obcí Vojnův Městec. V letech 2007-2008 zde Lesy ČR s. p. řešily úpravu koryta. Opatření se koncipovalo na dva úseky. V úseku A i v úseku B bylo  koryto v hlubokém zářezu se silnou břehovou erozí ohrožující přilehlé nemovitosti. Transportované splaveniny z těchto úseků sedimentovaly v trase potoka a omezovaly jeho průtočnou kapacitu.

V úseku A bylo dno stabilizováno 11 ks příčných stabilizačních pasů ze 2ks odkorněné kulatiny. Podélné opevnění tvoří rovnanina z lomového kamene a v úseku ř.KM 0,02400 – 0,08000 byla vybudována opěrná zeď.

V úseku B byla niveleta pomocí 6ks příčných prahů z odkorněné kulatiny upravena do spádu 1,4%. Dno bylo stabilizováno pomocí 4ks příčných stab. pasů ze 2ks odkorněné kulatiny. Koryto má šířku ve dně 1,6m a bylo podélně opevněno rovnaninou z lomového kamene.

Pro obnovení břehového porostu byl vysázen stabilizační porost. Akce byla financována z vlastních zdrojů a částečně z dotací z programu Podpory prevence před povodněmi I.

projektant: Ing. Josef Mareš, ČKAIT – 0600489, 533 22 Býšť čp.260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
realizace: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 370 04 České Budějovice
obec: Vojnův Městec
k.ú.: Vojnův Městec
okres: Žďár nad Sázavou
kraj: Vysočina

Fotografie: