Revitalizace LP č. 9 Jindřichovického potoka, ř.km 1,030 – 1,584

Bezejmenný tok (levostranný přítok č.9 Jindřichovického potoka) byl v úseku od železničního propustku po lesní komplex nad obcí Jindřichovice pod Smrkem upraven, koryto bylo napřímeno a opevněno ve dně kamennou dlažbou a v patách svahů podélnými laťovými plůtky, místy již shnilými. Koryto bylo zahloubeno 1,0 m pod úroveň terénu s pravidelným lichoběžníkovým profilem.

Hlavním účelem navržených opatření bylo zvýšení retence vody v oblasti údolní nivy bezejmenného toku. V rámci stavby bylo dříve nevhodně napřímené a zahloubené koryto toku změněno na koryto nové, mělké s nepravidelným profilem, s rozvolněnou trasou, čímž došlo k prodloužení celkové délky toku. Na toku byly vybudovány 3 průtočné tůně a 1 pramenní tůň na začátku vedlejší větve koryta. Podél koryta byly vybudovány 2 neprůtočné tůně spojené zdola s revitalizovaným tokem. Stávající propustek na kříženi toku s polní cestou byl nahrazen brodem.

Stavba byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projektant: KV+MV AQUA s.r.o. Praha
Dodavatel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou
Realizace:  08/2010 – 03/2011
Cena stavebních prací: 785.195,- Kč
Obec: Jindřichovice pod Smrkem
Kraj: Liberecký

Fotografie: