Babické rybníky

Soustavu Babické rybníky tvoří 3 rybníky – Horní, Prostřední a Dolní. Jedná se o průtočné malé vodní nádrže na horním toku Výmoly. Povodně v minulých letech způsobily částečné narušení hrází a bezpečnostních přelivů všech třech VN. Všechny rybníky byly navíc silně zazemněné, proto bylo nutné je zcela zrekonstruovat a odbahnit.

Kromě odbahnění a rekonstrukce zemních hrází byly vybudovány nové objekty spodních výpustí s požeráky a bezpečnostními přelivy. Návodní líc hrází byl opevněn kamenem. Cesty byly dosypány kamenivem a celoplošně přehutněny. Dřeviny včetně divokých náletů z povrchu všech tří hrází a v jejich podhrází byly odstraněny pro zachování stability hrází a následnou ochranu před jejich protržením a následným zatopením níže položených oblastí.

Rybníky společně pojmou při provozní hladině celkem 45 498 m3 vody při ploše 3,51 ha. Před Horním Babickým rybníkem byla zbudována kamenná hrázka, která tvoří předzdrž o ploše 2400 m2 a vymezuje litorální zónu nádrže za účelem sedimentace splavenin a jednoduššího čištění soustavy rybníků.

Účelem tohoto vodohospodářského opatření je eliminování rizika protržení hrází a zatopení níže položených oblastí, retence vody v krajině a samozřejmě následná podpora výše zmíněných chráněných druhů živočichů, umožnění osídlení novými vzácnými druhy rostlin a živočichů, podpora mikroklimatu, a tím vyplývající podpora celého biotopu a přilehlého území. Navíc opravené cesty i ty nově vybudované přispěly ke snížení prašnosti a znečišťování navazujících komunikací a je tak všemi kladně hodnoceno. Cesty jsou dále hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce Babice a Mukařov jejich využití za účelem rekreace a turistiky.

Projektant: Aquatis a.s., Brno
Dodavatel: GREENMAN s.r.o., Praha
Realizace: 2018 – 2020
Cena stavby: 23 797 624,28 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží“ a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Výmola/32,100; 32,400 a 32,600 
ČPH / IDVT: 1-04-07-0480-0-00 / 10100135
KÚ: Babice
Obec / Kraj: Babice / Středočeský
Fotogalerie