Revitalizace pramenné části Černého potoka

Účelem revitalizace byla celková úprava hydrologického režimu plošně rozsáhlé pramenné oblasti Černého potoka ve vrcholových partiích Jizerských hor (k. ú. Hejnice)  na území více jak 1,2 km2, které bylo v 70-tých letech 20. stol. odvodněno provedenými melioracemi.

Konkrétní opatření revitalizace se uplatnila na osmi vytypovaných lokalitách. Byly provedeny revitalizační úpravy na korytě přítoku od Vlčí louky, které původně opevněné hladkou kamennou dlažbou do betonu v délce 670 m bylo nahrazeno drsnou kamennou rovnaninou stabilizovanou kamennými zajišťovacími pasy ve dně. Pro převedení velkých vod byl přes Kozí cestu proveden kamenný brod. Pod tímto brodem byl zřízen skluzový balvanitý stupeň s použitím těžkého kamenného záhozu.

Na svodných kanálech a příkopech zaústěných do přítoku Od Vlčí louky byly vybudovány příčné objekty za účelem postupného zazemění a zpomalení odtoku z rašelinných partií Jizerských hor.

V sousedství Kozí cesty byla nově vybudovaná malá vodní nádrž pro podpoření mokřadního biotopu. Retenční nádrž má zemní hráz délky 95 m. Maximální hloubka vody v nádrži je 1,65 m, objem vody při normální hladině je 1.080 m3. Výpustné zařízení je jednoduchý dřevěný požerák. 

V místě rašelinné louky proběhla sanace rozsáhlé erozní rýhy pomocí celkem 5-ti objektů konstrukčně kombinujících dřevěnou srubovou konstrukci a zemní ochranné těleso. Principem sanace je zadržení vody v korytě a vytvoření pomalu protékajících až bezodtokových lagun, ve kterých bude docházet k postupnému zazemění.

Na odvodňovacím kanálu 23 došlo k vybudování stabilizačních srubových objektů, dno kanálu bylo pokryto klestem z kácených stromů a celý profil kanálu byl zasypán místní zeminou z původního výkopku.

Dále byla provedena rekonstrukce původní dožité přehrážky, tj. dřevěná srubová přehrážka z kulatiny vyplněná místním kamenem. Kámen použitý v rámci stavebních prací byl získán sběrem z místa a nejbližšího okolí stavby.

Stavba byla financována z dotací v rámci OPŽP (Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% a Státní fond životního prostředí ČR – 5%) a z vlastních zdrojů LČR, s.p. (10%).

Projektant: AV ProENVI, s.r.o., Praha
Dodavatel: Svoboda-dopravní a inženýrské stavby, a.s. Meziměstí
Realizace: 10/2012 – 06/2014
Cena stavby: 4 248 620,- Kč bez DPH
Obec / Kraj: Hejnice / Liberecký
Fotografie