Novoveský potok – Nová Ves

Vodní tok Novoveský potok je významným levostranným přítokem řeky Doubravy v délce šesti kilometrů a s celkovou plochou povodí 11,9 km2.

Řešený úsek vodního toku přes intravilán obce Nová Ves u Chotěboře byl v minulosti upraven. Regulace koryta byla na pokraji své životnosti a docházelo tak k břehové erozi a sedimentaci splavenin. Ve střední části úpravy byl umístěn kamenný stupeň, který znemožňoval migraci vodních živočichů. Betonová nádrž na levém břehu tvořila, díky svému technickému stavu, možné riziko úrazu a přestávala plnit svoji funkci.

Cílem navržených úprav bylo odstranění nepříznivých dopadů dřívější úpravy a snaha technicky skloubit zkapacitnění koryta s přírodě blízkým vzhledem. Celková koncepce projektové dokumentace proto řeší zkapacitnění koryta kamennou rovnaninou s maximálním omezením betonových konstrukcí. Stavba začíná u mostu ve směru Nová Ves – Víska a končí u mostu Nová Ves – Chotěboř. Délka stavby činí 352 m a podélný spád se pohybuje v rozmezí 0,24 – 4,6 %. Koryto bylo stabilizováno příčnými kamennými pasy se sníženinou pro vyvolání meandrovitého efektu. Šířka koryta se pohybuje mezi 3 až 4 metry a místo původního kamenného stupně byl vytvořen kamenný skluz pro vyrovnání podélného spádu. Namísto betonové nádrže byla vybudována boční tůň, která bude zaplavována v případě vyšších průtoků v korytě. Náklady na stavbu byly plně hrazeny z vlastních zdrojů s.p. Lesy ČR.

Starosta obce zhodnotil realizovanou stavbu slovy: ,,Realizace této stavby proběhla bez problémů a v současné době je se stavbou spokojenost. Chtěl bych proto státnímu podniku Lesy České republiky poděkovat za financování a provedení úpravy potoka, a to nejen jménem svým, ale i jménem občanů Nové Vsi u Chotěboře.“

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: Begastav s.r.o., Znojmo
Realizace: 10/2013 – 8/2014
Cena stavby: 2 898 750,07 Kč
Obec: Nová Ves u Chotěboře
Kraj: Vysočina

Fotografie: