HB PP Jeřice, Oldřichov v Hájích

Lokalita vybudované retenční přehrážky se nachází na pravostranném přítoku Jeřice, severně od místní části Oldřichova v Hájích zvané Na Pilách. Profil pro výstavbu přehrážky je umístěn na okraji lesního komplexu, cca 75 m nad první zástavbou. Místo stavby leží ve dně údolí, morfologicky pro výstavbu vhodném. Celá stavba, tj. stavba tělesa přehrážky, opevnění a úprava podjezí, terénní úpravy v zátopě byla realizována výhradně na lesním pozemku p. č. 1740/17 ve vlastnictví investora.

Celková délka tělesa přehrážky je 26,7 m, maximální hrazená výška je 1,12 m. Těleso přehrážky je železobetonové s obkladem líce a koruny z řádkového zdiva (liberecká žula) tloušťky 350 mm. Obklad je kotven ocelovými trny do železobetonového tělesa dříku.

Stavba je navržena k zachytávání splavenin ve zdrži přehrážky v rozsahu objemu zdrže do výšky hladiny stálého nadržení a ke zlepšení odtokových poměrů, vytvořením trvalé zátopy s posílením retence vody povrchové i podzemní v dané lokalitě. Stavba je dimenzována na průchod povodňového průtoku Q100=9,23 m3.s-1. Zároveň je navrhováno využití přehrážky jako vzdouvacího objektu ke stálému nadržení menšího objemu vody pro rozvoj vodních a mokřadních ekosystémů ve II. zóně CHKO Jizerské hory.

Projektant: oddělení projekce státního podniku Povodí Labe, Hradec Králové
Dodavatel: V 3, s.r.o., Jablonec nad Nisou 
Realizace: 2021 – 2022
Cena stavby: 2 615 847,33 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Liberecký kraj a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: PP Jeřice / 0,450
ČPH / IDVT: 1-03-04-007 / 10185476
KÚ: Oldřichov v Hájích
Obec / Kraj: Oldřichov v Hájích / Liberecký
Fotogalerie