Zbytský potok

Zbytský potok je levostranným přítokem Jizery ve správě LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe. V letech 2015 – 2016 bylo v intravilánu obce Koberovy v rámci likvidace povodňové škody realizováno opatření spočívající v stabilizaci a opevnění koryta Zbytského potoka. Stavba probíhala ve stísněných podmínkách přilehlé zástavby obytnými domy. Opatření bylo realizováno ve stávající trase vodního toku na vykoupených pozemcích.

Jedná se o stavbu, která zajistila stabilizaci dna a svahů koryta vodoteče a zároveň zlepšila odtokové poměry v území. Výchozí stav koryta potoka včetně stavu opevnění byl nevyhovující, nedostatečná byla především stabilizace pravobřežního svahu, který je prudký v prům. sklonu 1:1.

Stabilizace dna spočívá v kombinaci příčných objektů ve formě prahů a pasů, doplněných skluzem a záhozem z lomového kamene. Opevnění břehů je provedeno rovněž jako kombinace rovnanin z lomového kamene a opěrných zdí z lomového kamene. Řádkové zdivo opěrných zdí je z opracované Liberecké žuly. Liberecká žula je také použita pro konstrukce rovnanin, prahů a záhozů.

Projektant: Ing. Radek Zahradník, Liberec
Dodavatel: Asano spol. s r.o., Liberec
Realizace:  2015 – 2016
Cena stavby: 1.267.973,-Kč
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Zbytský potok / 1,740 – 1,800
ČPH / IDVT: 1-05-02-0050 / 10181330
KÚ: Koberovy
Obec / Kraj: Koberovy / Liberecký
Fotografie