Suchý poldr ve Svijanském Újezdu

Cílem investice je zadržet přívalové vody při intenzivních srážkách nad obcí a jejich odtok transformovat na úroveň bezpečného průtoku korytem vodního toku intravilánem obce Svijanský Újezd. Zájmové území je situováno v extravilánu obce Svijanský Újezd 500 m severozápadně od středu zástavby.

Povodňové průtoky jsou eliminovány výstavbou poldru (suché vodní nádrže), který zachytí veškeré povodňové vlny do hodnoty PV50 v objemu 50 500 m3 (vypočteno analogicky z údajů ČHMÚ Praha pro PV100) s transformací průtoku Q50 = 4,20 m3.s-1 na hodnotu 2,86 m3.s-1. Snížený průtok je dostatečný pro ochranu intravilánu obce na Q50. Hráz poldru je konstrukčně řešena jako nehomogenní sypaná z místních zemin, vhodných pro tento typ hráze.

K převedení Q100 = 5,50 m3.s-1 je vybudován korunový bezpečnostní přeliv s otevřeným odpadem. Oba odpady jsou opevněny záhozem z lomového kamene hmot. 80 – 200 kg. Plocha zátopy je 3.050 m2, retenční objem 6.340 m3.

Akce plně hrazená z dotací Mze „Prevence před povodněmi II.“

Projektant: Petr Frolík, Liberec
Dodavatel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Realizace:  10/2012-11/2013
Celkové náklady: 1.238.030,-Kč
Obec: Svijanský Újezd
Kraj: Liberecký

Fotografie: