Retenční prostor na Horském potoce v Kunvaldu

Nádrž se nachází v poměrně výrazné údolnici na Horském potoce ve správě LČR s velkým podélným spádem a je prakticky ze všech stran ohraničena  lesními pozemky. Rozloha povodí je 8,2km2

Původní průtočná vodní nádrž nacházející se na Horském potoce ve správě LČR na horním okraji intravilánu obce Kunvald nevyhovovala technickými parametry protipovodňové ochraně.  Především těleso hráze nebylo uzpůsobeno na převod povodně – stoleté vody 23 m3/s. Původní stavba měla dva nedostatečně kapacitní bezpečnostní přelivy. Z těchto důvodů byla v roce 2017 provedena celková rekonstrukce vodního díla.

 Rekonstrukce vodního díla zajistila v maximální možné míře ochranu území pod nádrží, kdy byl vybudován nový bezpečnostní přeliv kombinovaný s neovladatelným otvorem spodní výpusti.  Tento otvor je nově dimenzován na průtok cca do 8 m3/s, což je dle dříve zpracovaných studií průtok, který ještě neohrožuje intravilán Kunvaldu. V případě většího průtoku dojde k postupnému plnění retenčního prostoru suché nádrže a teprve po jejím naplnění dojde k přepadu přes bezpečnostní přeliv. Dle dříve provedených studií nemá tato nádrž zásadní význam při povodních na úrovni Q20 – Q100, nedojde však k protržení hráze. Při povodních nižších bude významným přínosem pro ochranu Kunvaldu. Dalším účelem rekonstruované stavby je zachycování splavenin, částečné zadržení vody v krajině a vytvoření prostředí pro organizmy vázané na vodní prostředí.

Projektant: Ing. Miroslav Skryja, Žďár nad Sázavou
Dodavatel: LTM Litomyšl, s.r.o., Litomyšl
Realizace: 2017
Cena stavby: 2 858 404 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj
Vodní tok / Ř.km.: Horský potok / Hráz ř.km 5,0
ČPH / IDVT: 1-02-01-022 / 10170909
KÚ: Kunvald
Obec / Kraj: Kunvald / Pardubický
Fotogalerie