Osečnický potok – Osečnice v Orlických horách

V roce 2015 byla provedena úprava horní části Osečnického potoka formou stabilizace dna a břehové hrany kamennou rovnaninou frakce 200 – 500 kg. Po této úpravě následovala v průběhu srpna a září roku 2017 rekonstrukce Osečnického potoka v dolním úseku intravilánu obce Osečnice v délce 220 m. Řešený vodní tok byl již v 90. letech upravován a stabilizován podélným opevněním formou srubových konstrukcí bez stabilizace dna. Vzhledem k dožití a pozvolnému rozpadu předchozí úpravy vč. zanesení koryta sedimenty a vegetací byla navržena rekonstrukce kamennou rovnaninou frakce 200-500 kg na sucho a stabilizace dna příčnými prahy vč. odstranění sedimentů. Celý úsek byl rozdělen na 2 poloviny – horní nad silničním mostkem a dolní pod ním. Horní úsek je prakticky celý ohraničen zástavbou rodinných domů a místní komunikací a spodní úsek zahradami.

Cílem celé rekonstrukce bylo opevnění břehů koryta VT vč. stabilizace dna a jeho opětovné zkapacitnění. Dalším zájmem bylo zatraktivnění toku pro vodní faunu – tomu napomáhá kamenná rovnanina poskytující mnoho úkrytů ve spárách mezi jednotlivými kameny a občasné „tůně“ pod příčnými prahy. Samotná rekonstrukce zahrnovala nutné vykácení křovin a několika desítek stromů (v roce 2018 nahrazeny novou výsadbou vhodné druhové skladby).

Projektant: Multiaqua s.r.o, Hradec Králové
Dodavatel: BEGASTAV s.r.o., Znojmo
Realizace: 2017
Cena stavby: 1 052 000,- Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Osečnický potok / 4,360-4,580
ČPH / IDVT: 1-02-03-015 / 10171517
KÚ: Osečnice
Obec / Kraj: Osečnice / Královéhradecký
Fotografie