Revitalizace Tiché říčky – Karlov u Josefova Dolu

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe dokončily tento měsíc realizaci stavby „Revitalizace Tiché říčky, ř. km 1,160-3,150“. Účelem stavby byla náprava provedených melioračních opatření z počátku 80-tých let minulého století.

Stavba byla rozdělena na tři samostatné objekty. V rámci objektu SO.1 (lokalita Karlov – Podkova) bylo dříve nevhodně napřímené a zahloubené koryto toku zrušeno a vytvořeno koryto nové, mělké s nepravidelným profilem, s rozvolněnou trasou o délce 223 m, čímž došlo k prodloužení celkové délky toku. Trasa nového koryta je stabilizována příčnými kamennými skluzy výšky 0,1 – 0,2 m. Nové koryto je zaústěno do stávajícího koryta před vtokem do cestního propustku kamenným skluzem výšky 1,4 m, délky 25,5 m s vývarem. Podél nového koryta byly vybudovány 2 boční tůně o celkové ploše 1 535 m2. Dále byly odstraněny vrchní části kontrolních šachet na dvou trubních kanálech a bylo provedeno zaslepení všech vtoků a výtoků.

U objektů SO.2 a SO.3 bylo provedeno zaslepení vtoků a výtoků na trubních kanálech zabetonováním, konce potrubí byly fixovány kamennou rovnaninou. V místě vtokového objektu na SO.2 byla vyhloubena tůň o celkové ploše 160 m2.

Lokalitu budeme nadále monitorovat ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory, ale již dnes je zřejmý pozitivní vliv akce na životní prostředí. Vznikl vhodný biotop pro mokřadní druhy rostlin a pro živočichy vázané na vodní ekosystém.

Stavba byla započata v říjnu 2012. Celkové náklady akce činily 2. 066 tis. Kč. Stavba byla spolufinancována částkou 1 652 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (95%) a Státním fondem životního prostředí ČR (5%). Zbývající náklady akce byly hrazeny z vlastních zdrojů. Stavba byla ukončena v listopadu 2013.

Projektant: Hydroreal s.r.o. Jičín – Ing. Tomáš Purkrábek
Dodavatel: 1.jizersohorská stavení společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou
Realizace:  10/2012 – 11/2013
Cena stavby: 2.066.730,- Kč
Obec: Janov nad Nisou, Karlov u Josefova Dolu
Kraj: Liberecký

Fotografie:pravostranná boční tůň


nová trasa koryta

stabilizační kamenný pas

kamenný skluz