Rekonstrukce přítoku Lomnice

Účelem stavby bylo provedení rekonstrukce technicky nevyhovujícího břehového a dnového opevnění koryta toku. Původně stávající opevnění koryta bylo poškozené působením povodňových průtoků, a proto bylo nahrazeno novým opevněním.

Stavba se nachází na pravostranném přítoku Lomnice č.3 v intravilánu Nového Města pod Smrkem. Předmětný tok má délku 1,924 km a do Lomnice se zaúsťuje v ř.km 11,740. Pramení na severozápadním svahu Smrku, ve výšce 550 mnm na Jindřichovickém hřebeni.

Začátek úseku stavby se nachází v místě soutoku s hlavním tokem Lomnicí v těsné blízkosti objektu bývalé továrny Textilana Liberec v Novém Městě pod Smrkem při okraji intravilánu města. Toto zaústění je téměř v pravém úhlu. Konec úseku je u stávajícího mostku pod ul. Lesní.

Na pravostranném přítoku Lomnice v km 0,00-0,129 bylo v roce 1995 provedeno oboustranné podélné opevnění koryta toku kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním a zdmi z lomového kamene na c.m. Po prošlých, v posledních letech dosti častých povodňových průtocích, se kamenná rovnanina částečně rozplavila a oboustranné zdi byly pomístně podemleté.

V rámci stavby byla poškozená (podemletá a staticky porušená) stávající oboustranná opěrná zeď v ř.km 0,00-0,53 rozebrána a následně provedena její rekonstrukce, tj. nahrazena rovnaninou z lomového kamene. Dno koryta toku bylo stabilizováno příčnými objekty pomocí 1 ks stabilizačního pasu a 1 ks balvanitého skluzu.

Projektant: Ing. Radek Zahradník, Liberec
Dodavatel: ASANO, spol. s r.o., Liberec
Realizace: 2018
Cena stavby: 1 646 324,53,- Kč
Financování: dotace Mze -129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a LČR, s.p. (dotace 1 152 000 Kč)
Vodní tok / Ř.km.: Pravostranný přítok Lomnice č.3/ 0,00-0,129
ČPH / IDVT: 2-04-10-016 / 10184927
KÚ: Nové Město pod Smrkem
Okres / Kraj: Liberec / Liberecký
Fotogalerie