Obnova vodních ploch Jablonský les

Zájmové území stavby se nachází na levostranném přítoku Jablonského potoka, který je přítokem Tiché Orlice. Vlastní vodní plochy se nacházejí v dolní části povodí toku v prostoru rozsáhlého komplexu lesních pozemků na svažitých plochách podhůří Orlických hor u města Letohrad. Koryto vodního toku nad i pod zdržemi je přírodní, neupravené.

Hlavním účelem stavby byla stabilizace historických vodních ploch, které jsou důležité pro biodiverzitu dotčeného území a zadržení vody v krajině. Vlastní stavba představuje především rekonstrukci původní průtočné vodní nádrže spočívající v opravě zemní homogenní hráze, vybudování nového vypouštěcího zařízení, čelního bezpečnostního přelivu a odtěžení sedimentu ze zdrže. Plocha vodní hladiny je cca 2 000 m2 při objemu vody 1 100 m3 a největší hloubce 1,8 m. Hráz má délku 95 m a šířku v koruně 3 m. Další součástí stavby byla obnova a stabilizace dvou rozsáhlých nevypustitelných tůní o plochách 980 m2 a 1080 m2, které jsou situovány nad vlastní vodní nádrží. Také bylo  provedeno pročištění koryta vodního toku nad tůněmi v délce cca 50 m. V rámci stavby byly vybudovány zpevněné stezky okolo tůní a nádrže, pro přístup k jednotlivým objektům. Tyto stezky byly využity pro vybudování „Žabákovy stezky“ s informační cedulí a několika zastaveními u interaktivních prvků pro dětské návštěvníky této lokality. Mezi tůněmi a vodní nádrží byl na prostoru upraveném v rámci stavby vybudován Lesní správou Lanškroun altánek.  

Projektant: Ing. Miroslav Skryja, Žďár nad Sázavou
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace: 2017 – 2018
Cena stavby: 774 109,73 Kč bez DPH
Financování: Vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Levostranný přítok Jablonského potoka / 0,180-0,440
ČPH / IDVT: 1-02-02-023 / 10170568
KÚ: Orlice
Obec / Kraj: Letohrad / Pardubický
Fotogalerie