Ruprechtický potok

Obnova retenčního prostoru na Ruprechtickém potoce

Ruprechtický potok je levostranným přítokem řeky Stěnavy. Stavba se nachází v intravilánu obce Ruprechtice u Broumova, ve stávající trase Ruprechtického potoka, v ř.km 2,504-2,580. Jednalo se o opravu části potočního koryta zdevastovaného povodňovým průtokem. Nefunkční betonový vzdouvací objekt byl obnoven novým příčným objektem , který byl navržen jako přehrážka z tvarově neupraveného lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu, celkové výšky 3,6m a délky v koruně 19,5m. Obnovený retenční prostor má trvalou vodní hladinu o objemu 420m3. Přelivná sekce objektu má průtočnou kapacitu 17,9m3/s (Q50-Q100), průtočná kapacita opevněné části průtočného profilu v běžné trati je 11,6-12,8 m3/s (Q10-Q20).Dopadiště přehrážky je migračně prostupné a je tvořeno balvanitými skluzy HV 0,3m (1ks) a 0,4m (4ks) se stabilizovanými tůněmi s úkryty pro ryby. Břehy dopadiště a v retenčním prostoru jsou opevněny rovnaninou z LK o hm.200-500kg.

projektant: Ing. Josef Mareš, ČKAIT – 0600489, 533 22 Býšť čp.260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
dodavatel: František Svoboda, Vižňov 252, 594 83 Meziměstí 3
realizace: 2007-2008
cena: 2 158 710,- Kč
financování: vlastní zdroje Lesů České republiky,s. p –  investice (rekonstrukce)
vodní tok: Ruprechtický potok
ČHP: 2-04-03-007
k.ú.: Ruprechtice u Broumova
okres: Náchod
kraj: Královéhradecký

Fotografie: