Revitalizace Zelenka

Vodní tok Zelenka a jeho pravostranný přítok odvodňují severovýchodní svahy hlavního hřebene Orlických hor v katastrálním území Jadrná. Horské bystřiny jsou ve správě Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe. Zelenka ústí do Divoké Orlice na hranici s Polskem v obci Orlické Záhoří. Oba toky byly  od km 0,00  do  km 0,96  – Zelenka a  pravostranný přítok od km 0,00 do km  0,231 v roce 1980 upraveny  napřímením, změnou profilu, spádu a zahloubením.

Cílem revitalizace bylo obnovit přirozený charakter potoků, výrazné zpomalit odtok vody a vytvořit prostředí příznivé pro život organismů vázaných na vodní prostředí. Majetkoprávní vztahy v předmětné lokalitě byly upraveny ukončenými  komplexními pozemkovými úpravami vyčleňující pozemky k revitalizaci.

Stavba byla provedena s cílem obnovení biotopu podhorského toku. Aplikovány jednotlivé prvky podporující život, rozmnožování a migraci rybí obsádky a ostatních organizmů. Zároveň je brán zřetel na již chráněné druhy v blízkém okolí, proto byl projekt doplněn i o prvky podporující biocenózu mimo vodní prostředí – broukoviště, ještěrkoviště, výsadby keřů a stromů.

Projektant: Ing.Jiří Ježek, Pardubice
Dodavatel: POPR spol. s r.o., Hradec Králové
Realizace: 2017 – 2018
Cena stavby: 4 738 000 Kč bez DPH
Financování: Dotace  EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Zelenka a pravostranný přítok / 0,000-0,960
ČPH / IDVT: 1-02-02-001 / 10168955, 10168961
KÚ: Jadrná
Obec / Kraj: Orlické Záhoří / Královéhradecký Kraj

 

Fotogalerie