Revitalizace Ošerov

V první polovině roku 2014 byl revitalizován drobný pravostranný přítok Deštenského potoka u osady Ošerov v severní části Orlických hor. Tento drobný přítok délky 450 m, protékající pastvinou, měl před revitalizací charakter zahloubeného přímého, technicky upraveného koryta. Nově bylo vytvořeno mělké koryto miskovitého profilu o hloubce cca 20 cm, jehož trasa byla rozmeandrováním oproti starému korytu prodloužena o 180 m. Staré koryto bylo zasypáno. V trase toku byly vybudovány 3 mokřady a jedna větší boční tůň o ploše 150 m2 s litorálním pásmem.

V místech křížení starého koryta s novou trasou vzniklo na původní vodoteči 7 průtočných tůní. V nivě zrevitalizovaného toku byla provedena také výsadba skupinek stromů a keřů. Tímto byl vodní tok navrácen do přírodě blízkého stavu. Nové tůně a mokřady budou vyhledávanými biotopy pro místní druhy obojživelníků, jako je například skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný či čolek horský.

Projektant: Ing. Zdeněk Opravil – Inženýrské a vodohospodářské stavby
Dodavatel: POPR, s.r.o.
Realizace:  2014
Cena stavebních prací: 682 076,- Kč
Obec: Deštné v Orlických Horách
Kraj: Královéhradecký

Fotografie: