Rybníky Jaroslav

Vodní nádrže, dolní „Jaroslav“ a horní „Mařenka“, se nachází přímo na vodním toku LP Lodrantky č.1, který se svým charakterem chová jako horská bystřina se značným množstvím splavenin a s jejich výrazným transportem. Je to dáno velkým podélným spádem v horní části toku. Navrhovaná stavba řešila ukládání sedimentů ve VN na vodním toku, umístěných v lesním komplexu nad silnicí 35 a nad obcí. Zamezuje průniku splavenin do Lodrantky a dále do zastavěné části obce.

Rekonstrukce 2 zaniklých rybníků, odhadem z 18. století a vybudování 1 mokřadu byla provedena za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině v lokalitách ohrožených lesními požáry, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí.

Opatření se skládá ze soustavy dvou vodních nádrží (plocha zátopy   3380 m2, resp. 1500 m2) a mokřadu o ploše 1350 m2. Obě vodní nádrže, mají sypané hráze opatřené návodním těsnícím lícem a stabilizační částí, bezpečnostními přelivy na Q 100 a prefabrikované požeráky.

Zajímavostí byl nález původního dubového potrubí ze spodní výpusti u obou rybníků, které je vystaveno u hráze dolního rybníka „Jaroslav“.

Projektant: Šindlar s.r.o., Hradec Králové
Dodavatel: Building Expert s.r.o., Praha
Realizace: 2019 – 2020
Cena stavby: 4 593 890,53 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj a vlastní zdroje LČR, s.p. 
Vodní tok / Ř.km.: Přítok Lodrantky č.1 / 2,850 a 3,175
ČPH / IDVT: 1-03-02-075  /   10172801
KÚ: Jaroslav
Obec / Kraj: Jaroslav / Pardubický
Fotogalerie