Žehrovské rybníky

Žehrovské rybníky – Saufank, Arnoštický a V lavičkách

Lesy České republiky, s.p. úspěšně zrealizovaly a dokončily rekonstrukci tří rybníků v oboře Žehrov na Mnichovohradišstku. Obnova funkčnosti lesních rybníků vylepšila především stav zadržované vody v krajině a taktéž funkci krajinotvornou.
V rámci akce bylo obnoveno 1,333 ha zatopené plochy. Bylo provedeno zejména odbahnění prostorů zdrží, z kterých bylo odstraněno 3000 m3 sedimentu. Dalších 2100 m3 zeminy bylo přemístěno při opravě hrází a výpustných zařízení. Hráze mají nově těsnící jádro a výpustní objekty jsou zcela nové konstrukce. Jedná se o dva rybníky v soustavě, „Arnoštický a V lavičkách“ a jeden samostatný „Saufank“, umístěné na okraji lesního komplexu a zároveň hranici CHKO Český ráj. Jsou napájeny prameništěm bezejmenného toku a Přítokem Arnoštického potoka. Rybníky mají účel krajinotvorný, zadržení vody v krajině a extenzivní chov ryb. U rybníků v soustavě je první k prameništi rybník „V lavičkách“ se zatopenou plochou 0,235ha a objemem vody 2160 m3. Druhý „Arnoštický rybník“ s plochou 0,377ha objemem vody 2849 m3 se nachází o cca.80m níže a jeho zemní hrází prochází oplocení obory. Rybník „Saufank“ tvoří zatopenou plochu 0,721ha o objemu vody v nádrži 4346 m3.
Lokalita je součástí CHKO Český ráj, a tomu odpovídala i různá úskalí, týkající se načasování a specifických požadavků na provádění prací. Vzhledem k velmi dobré spolupráci se Správou CHKO Český ráj v průběhu celé stavby, se podařilo všem podmínkám vyhovět a stavbu provést s maximálním ohledem na blízké okolí a probíhající přírodní procesy. Stavba se svým charakterem, po zapojení do přírodního procesu stane bezpochyby významným biotopem, především díky lokalitě, v které se nachází několik významných a přísně chráněných živočišných druhů. V kategorii silně ohrožených to jsou Čolek velký, Skokan štíhlý, Kuňka obecná, Rosnička zelená, Ještěrka obecná, Čolek obecný, Slepýš křehký a v kategorii ohrožený to jsou Ropucha obecná, Užovka obojková a Potápka malá.

 

Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Dodavatel: Aquasys s.r.o.
Realizace: 2018 – 2019
Cena stavebních prací: 9.200.400,00 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a vlastní zdroje LČR, s.p. // Vlastní zdroje LČR, s.p. (40%) + dotace MZe- program DVT (60%)
Vodní tok / Ř.km.: bezejmenný přítok Arnoštického potoka, přítok Arnoštického potoka z Obory // 0,400; 0,850 a 1,070
ČPH / IDVT: 1-05-02-029 / 10181812, 10181813
KÚ: Žehrov
Obec / Kraj: Žďár / Středočeský
Fotogalerie