Chuchelenský potok

Chuchelenský potok je levostranným přítokem Jizery ve správě LČR,s.p., Správa toků- oblast povodí Labe.

Na vodním toku Chuchelenský potok byla v letech 2012-2013 realizována opatření vyplývající z povinnosti péče o dlouhodobý majetek LČR,s.p. Stavba se nachází v samém centru obce Chuchelna. Opatření spočívají v realizaci podélného opevnění koryta vodního toku Chuchelenský potok v intravilánu obce Chuchelna rekonstrukcí dlouhodobého majetku Lesů České republiky s.p. .

Tato opatření zahrnují stabilizaci břehů koryta vodního toku formou opěrných zdí z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu a v navazujících úsecích stabilizaci kamennou rovnaninou z těžkého lomového kamene na sucho s prosypem zeminou. Na konstrukci kamenných rovnanin je použit kámen o hmotnosti 0,75 t – nad 1,5 t.

Niveleta dna je stabilizována příčnými objekty, a sice – příčnými betonovými pasy z vodostavebního betonu a příčnými stabilizačními balvanitými pasy z lomového kamene. Dno pod a nad objekty je zajištěno lomovým kamenem urovnaným pro vytvoření maximálně členité plochy. Na kamenné konstrukce je použit kámen o hmotnosti 0,75 t – nad 1,5 t.

Opatření byla realizována ve stávající trase vodního toku.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť 260, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Zhotovitel: František Marynka, Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
Realizace: 2012 – 2013
Cena stavby: 2 523 285 Kč bez DPH
Financování: z vlastních zdrojů Lesů ČR, s.p.
Vodní tok: Chuchelenský potok
ČHP: 1-05-01-056
IDVT: 10185604
Ř.km.: 2,500-2,590
K.ú.: Chuchelna
Obec: Chuchelna
Kraj: Liberecký

Fotografie: