Revitalizace Uhřínovského potoka

Provedená revitalizace zajisti retenci vody v krajině a zároveň bude biotopem pro organismy vázané na vodu. V období zvýšených průtoků bude voda převáděna stávajícím korytem a přebytečné množství neodteče, ale bude rozděleno do nivy toku, do vytvořeného koryta (300 m) a tůní (4 průtočné, 1 boční a 3 neprůtočné). V době sucha za nízkých průtoků bude vodu převádět jen stávající koryto, pro zachování ichtyofauny a ve vybudovaných tůních budou refugia vodních ploch. Zadržení vody v území ovlivní i místní flóru a faunu, vznikem nových biotopů. Hospodářsky kosená louka se přemění na mokřadní biotop. Lze usuzovat, že po provedených úpravách dojde k podmáčení zbylých lučních porostů a to může mít velmi pozitivní důsledek i pro motýlí faunu nedaleké přírodní památky a EVL Uhřínov – Benátky, kde je předmětem ochrany výskyt modráska bahenního (Masculinea nausithous). Tento druh motýla je vývojem závislý na krvavci totenu, rostlině rostoucí na podmáčených loukách. Z výše uvedeného vyplývá, že realizací opatření budou podpořeny zájmy vodohospodářské, ale i zájmy ochrany přírody a krajiny.

Projektant: Envicons s.r.o., Pardubice
Dodavatel: Okrouhlický s r.o.,  Hradec Králové
Realizace: 2017
Cena stavby: 645 614 Kč bez DPH
Financování: Dotace EU – Operační program Životní prostředí (80%) a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Uhřínovský potok / 0,040 – 0,3294
ČPH / IDVT: 1-02-01-0680 / 14001630
KÚ: Malý Uhřínov
Obec / Kraj: Liberk / Královéhradecký Kraj
Fotogalerie