Revitalizace Zádolského potoka

Touto revitalizací se řešila náprava nevhodně  upraveného koryta Zádolského potoka a jeho levostranného přítoku v lokalitě přírodní rezervace Králova zahrada u Svitav. Toky byly v minulosti nevhodně technicky upraveny v rámci lesotechnických meliorací v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jejich přírodní, meandrující koryta byla napřímena, zahloubena a vzniklý výkopek byl uložen na jejich břehy. V olšinách byly vybudovány odvodňovací kanály.

V  takto upravených korytech toků docházelo k pomístnímu trvalému vymílání dna, zahlubování a nepříznivému ovlivnění nivy snížením hladiny podzemní vody. Niveleta dna koryta místy dosahovala až 2 m hloubky. Provedenými úpravami a následně vzniklým stavem dochází k přirozenému zaplavování nivy dotčených vodních toků. Stávající nepřirozeně zahloubené koryto bylo zasypáno původním výkopkem a bylo vymodelováno nové koryto s využitím pozůstatků původního koryta a to v celkové délce 1 304 m Zádolský potok a 513 m jeho levostranný přítok. Bylo vytvořeno 25 nových průtočných a neprůtočných tůní o celkové ploše 4 900 m2. Dále byly v rámci stavby vybudovány dva nové propustky a jeden brod na cestách křížících tento vodní tok.  Pokácená dřevní hmota v rámci stavby byla z větší části ponechána na místě stavby a využita jako „mrtvé dřevo“.

Cílem projektu je tedy zlepšit hydrologické poměry lokality a zvýšit biodiverzitu území a mimo jiné i podpořit infiltraci vody do nivy a zvýšit úroveň bezprostředně navazující hladiny podzemní vody, což by mělo vést k nápravě hydrologických poměrů  Přírodní rezervace Králova zahrada. Dojde k posílení přirozené stability koryt toků (větší průtoky se vylévají do nivy a koryta jsou vystavována menším rychlostem proudění vody).

 Provedená opatření (změlčení průtočné kapacity koryta, obnovení přirozené délky trasy a odstranění valu z výkopku) povedou k obnově přirozeného stavu nivy dotčených vodních toků. Vybudováním nových tůní byly vytvořeny nové biotopy pro rostliny a živočichy. V neposlední řadě i ponechání „mrtvého dřeva“ (pařezy, kmeny a klest z pokácených stromů) v lokalitě bude mít pozitivní vliv na území.

Realizací stavby dojde k posílení přirozené stability koryt toků (větší průtoky se vylévají do nivy a koryta jsou vystavována menším rychlostem proudění vody) a zároveň dojde k obnovení ekologických funkcí vodních toků a nivy.

Celkově mělo opatření za cíl zvýšit retenci vody v krajině, zmírnit rozkolísanosti průtoků v tocích a následně i zvýšení biodiverzity daného území a to zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Především bledule jarní, která je hlavním předmětem ochrany v této přírodní rezervaci.

Stavební práce probíhaly za úzké spolupráce s pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, Agentury ochrany přírody ČR a ČSOP Rybák.

Projektant: TERRA – pozemkové úpravy, s.r.o., Šumperk
Dodavatel: LTM Litomyšl, spol. s r.o., Litomyšl
Realizace: 2018 – 2019
Cena stavby: 2 468 220,- Kč bez DPH
Financování: Dotace  EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Zádolský potok a jeho levostranný přítok / Zádolský p. ř.km 5,434-6,670 levostranný přítok č.6 ř.km 0,000-0,468
ČPH / IDVT: 1-02-02-047 / 10170802
KÚ: Opatov v Čechách
Obec / Kraj: Opatov v Čechách / Pardubický
Fotogalerie