Chuchelenský potok, objekt 8

Stavba se nachází v centru obce Chuchelna na vodním toku Chuchelenský potok a soutoku s vodním tokem Palučinský  potok. Opatření spočívají v realizaci podélného opevnění koryta vodního toku Chuchelenský potok v intravilánu obce Chuchelna rekonstrukcí dlouhodobého majetku Lesů České republiky s.p. Opatření byla realizována ve stávající trase vodního toku.

Koryto vodního toku je zajištěno v předmětném úseku formou oboustranných kamenných rovnanin z těžkého lomového kamene na sucho s prosypem. Na konstrukci kamenných rovnanin je použit kámen o hmotnosti 0,75 t – nad 2,0 t.

Levý břeh je zajištěn zčásti opěrným zdivem z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu, zčásti  předbetonováním stávající narušené levobřežní zdi. Ve zbývajícím úseku levého břehu je realizována těžká  kamenná rovnanina na sucho.

Dno koryta vodního toku je zajištěno příčnými balvanitými stabilizačními pasy z lomového kamene o hmotnosti nad 1,5 t (vzájemně vyklínovanými do tvaru vydutého oblouku proti vodě) a balvanitými spádovými objekty hydrotechnické výšky 0,3 m, 2 řadami vyrovnaných kamenů o hmotnosti 1,5 t  a 1,8 t ve tvaru vydutého oblouku proti směru toku.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
Dodavatel: HBAPS s.r.o., Liberec
Realizace:  2014 – 2015
Cena stavby: 1.700.107,- Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Chuchelenský potok / 2,426-2,498
ČPH / IDVT: 1-05-01-056 / 10185604
KÚ: Chuchelna
Obec / Kraj: Chuchelna / Liberecký
Fotografie