Podpora biotopu rdestu dlouholistého – sedimentační přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění

V letech 2012 – 2013 byla na Stříbrném potoce v Malšově Lhotě v Hradci Králové vybudována sedimentační přehrážka pro zachycení písčitých splavenin z povodí Stříbrného potoka před jeho zaústěním do slepého ramene Orlice z důvodu ochrany kriticky ohroženého rostlinného druhu rdestu dlouholistého v PCHP Rameno u Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě. Omezený výskyt tohoto druhu v dané lokalitě je doložen jako jediné a poslední přirozené stanoviště tohoto druhu v České republice.

Technické řešení přehrážky je zvoleno s ohledem na zajištění její migrační prostupnosti pro rybí populaci a ostatní vodní živočichy, zejména mihuli potoční (kriticky ohrožený druh), jejíž výskyt v lokalitě stavby byl společně s dalšími 9 druhy ryb doložen ichtyologickým průzkumem. V rámci akce byla rovněž odstraněna stávající migrační překážka – příčný stupeň pod silničním mostem. Stavba se skládá ze tří jednotlivých stavebních objektů:

  • SO1 – Sedimentační přehrážka – betonový příčný objekt s obkladem z lomového kamene
  • SO2 – Balvanitá rampa – rovnanina z přírodního balvanitého materiálu oblých tvarů se zahloubeným závěrným prahem
  • SO3 – Přístupové manipulační rampy – zajištění trvalého přístupu v provozní hladině retenčního prostoru pro možnost těžení a odvozu písčitých sedimentů
Projektant: Ing. František Sedláček, Veselí nad Lužnicí, ENVICONS, s.r.o., Pardubice;
Dodavatel: POPR, s.r.o.
Realizace:  10/2012 – 8/2013
Cena stavebních prací: 3 516 116,- Kč
Financování: Stavba byla financována z vlastních prostředků Lesů ČR, s.p.
Obec: Hradec Králové – Malšova Lhota
Kraj: Královéhradecký

Fotografie: