Rekonstrukce Městeckého potoka III

Městecký potok je bezmála devítikilometrovým pravostranným přítokem Doubravy a plocha jeho povodí činí 11,4 km2. Pramenní pod Kamenným vrchem v nadmořské výšce 740 m. n. m., zhruba 1 km od pramene řeky Sázavy. Městys Vojnův Městec se nachází 4 km jihovýchodně od města Ždírec nad Doubravou.

Předmětná stavba má za cíl ochránit intravilán městyse Vojnova Městce  před povodňovými průtoky. Dosažení protipovodňové ochrany obce bylo zajištěno zkapacitněním – rozšířením koryta vodního toku na Q 20 až Q 50.

Stavba řeší rekonstrukci opevnění a zkapacitnění Městeckého potoka v celkové délce 214 m (ř.km: 4,671 – 4,885) v katastrálním území Vojnův Městec. Jedná se o úsek od příčného vzdouvacího objektu pro odběr vody pro rybník Šišmák až nad přemostění na místní komunikaci. V rámci stavby bylo provedena podélná stabilizace koryta toku opevněním kamennou rovnaninou z lomového kamene na výšku 0,6 až 1,4 m, se sklony návodního líce 1:2 až 1:1,5. Ve dně je 15 ks stabilizačních pasů z balvanů vzájemně klínovaných a 2 ks příčných prahů hydrotechnické výšky 0,2 m z balvanů vzájemně klínovaných. U příčných pasů a prahů je přelivná plocha členitá, snížená o 0,1 – 0,15 m, pro vytvoření soustředného průtoku při nižších stavech vody.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace:  2019
Cena stavby: 2 684 000 Kč bez DPH ( 70% dotace, 30% vlastní zdroje)
Financování: Dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a LČR, s.p.
Vodní tok/ Ř.km.: Městecký potok / 4,666 – 4,866
ČPH / IDVT: 1-03-05-0002 / 10185492
KÚ: Vojnův Městec
Obec / Kraj: Vojnův Městec / Vysočina
Fotogalerie