Nový Ples – tůně a přehrážky (Tůně a hrazení LTM v povodí Smržovského potoka)

Na jaře roku 2022 byla vybudována v Rasošském lese na melioračním kanále 5 km jižně od Jaroměře soustava tří přehrážek (dvě zděné z kamene a jednu z dřevěné kulatiny) doplněná skupinou tří různě velkých bezodtokých tůní o celkové ploše cca 300 m². Umístění uvedených objektů bylo předem pečlivě vybráno, aby efekt zadržení vody v místě byl co největší.

Realizací akce došlo ke zlepšení biodiverzity, půdních vlastností pozemku a především k zadržení vody v krajině. Tůně byly zrealizovány na prosvětlených místech, z důvodu zajištění fungování tůně jako vhodného biotopu nejen pro obojživelníky. Tůně umožní trvalé zatopení ploch vodou. Zásobování vody do tůní bude zajišťováno z podzemních vod a ze srážkových vod přilehlého území. Tůně byly vytipovány na nejvhodnějších mokřadních lokalitách. Přehrazením melioračního kanálu došlo k zadržení srážkové vody v kanále a vytvoření vodní plochy pro veškeré živé organismy.

Projektant: projekt LČR
Dodavatel: Jiří Poslušný, Skuteč
Realizace: 2022
Cena stavby: 189 995,- Kč bez DPH
Financování: Dotace MŽP – PoPFK a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: povodí PP č.4 Smržovského potoka / –
ČPH / IDVT: 1-01-04-0030 / 10168601
KÚ: Nový Ples
Obec / Kraj: Nová Ples / Královehradecký
Fotogalerie