Městecký potok II – Vojnův Městec

Městecký potok je bezmála devítikilometrovým pravostranným přítokem Doubravy a plocha jeho povodí činí necelých 11,4 km2.

Koryto potoka bylo v minulých letech upraveno nesouvislým srubovým opevněním a příčnými prahy z kulatiny. Tato úprava již dožila a vlivem zvýšených průtoků docházelo k narušování dna a břehů. Usazování těchto vzniklých splavenin mělo za následek výrazné omezení kapacity koryta a zvýšení rizika ohrožení přilehlých nemovitostí.

Tato stavba navazuje na již upravený úsek z roku 2008. Nová úprava v celkové délce 523 m byla realizována v letech 2011 až 2012 a řeší zkapacitnění průtočného profilu, opevnění břehů a stabilizaci dna. Kapacita koryta byla novou úpravou zvýšena ze stávající pětileté vody více než dvojnásobně. Podélné opevnění koryta je řešeno těžkou kamennou rovnaninou a dno koryta bylo stabilizováno příčnými kamennými pasy a kamennými prahy. Ve spodní části úpravy je koryto tvořeno složeným profilem pro převedení větších průtoků.

Kámen dodávaný na stavbu byl použit místního původu. Správné osazení těchto kamenů vytváří úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy, což přispívá ke zlepšení biodiverzity celého území. Touto rekonstrukcí byla zvýšena ochrana obyvatel před případnými povodněmi a významně bylo sníženo riziko ohrožení přilehlých nemovitostí.

Akce byla hrazena z vlastních zdrojů s. p. Lesy ČR a z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „Prevence před povodněmi“.

Projektant: Maresa s.r.o., Býšť
autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: LTM Litomyšl, spol s r.o.,
Realizace:  10/2011 – 5/2012
Cena stavebních prací: 2 485 355,70,- Kč
Obec: Vojnův Městec
Kraj: Vysočina

Fotografie: