Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka

Plánovaný projekt je revitalizačním opatřením na pravostranném přítoku Bartošovického potoka. Jedná se o revitalizaci upraveného koryta toku s podporou přirozených korytotvorných procesů, obnovou přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizací hydrologické situace v povodí a významným zvýšením ekologické hodnoty a biodiverzity toku a přilehlého území.

Tok byl v minulosti směrově i spádově razantním způsobem upraven. Bylo provedeno napřímení toku, došlo ke geometrizaci příčného průřezu koryta (tzv. lichoběžníkový profil) a k jeho zahloubení pod úroveň okolního terénu. Byla provedena úprava  s pomístním opevněním žlabovkami nebo dřevěnou tyčovinou a se spádovým stupněm.

V zájmovém úseku bylo modelováno revitalizované koryto toku a u zaústění s Bartošovickým potokem byl vybudován balvanitý skluz o délce 7 m. V úseku revitalizace bylo na toku vytvořeno 18 ks balvanitých skluzů s tůní a 30 ks balvanitých skluzů bez tůně. Dále do koryta bylo vloženo 6 ks těsnících srubových stěn a vybudováno 39 ks balvanitých rybích úkrytů. V nově vytvořené potoční nivě vznikly biotopové tůně – jedenáct tůní (2 průtočné a 9 neprůtočných) o celkovém objemu 1181 m3 a hloubkou 0,15 – 1,35 m.  Celé opatření bylo doplněno výsadbami 123 ks stromů a 1127 ks keřů.

Projekt byl navržen jako revitalizace vodního toku (celková délka revitalizovaného toku zahrnuje revitalizovaný úsek 749 m a koryta napojení na tůně 86 m) a tvorba tůní.

Projektant: Ing. Jiří Ježek, Pardubice
Dodavatel: POPR spol.s r.o.
Realizace: 2020 – 2021
Cena stavby: 4 930 000,- Kč bez DPH
Financování: dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: PP č. 2 Bartošovického potoka / 0,500 – 1,700
ČPH / IDVT: 1-02-01-008 / 10169097
KÚ: Bartošovice v Orlických horách
Obec / Kraj: Bartošovice v Orlických horách / Královéhradecký
Fotogalerie