PPO Počátecký potok

Výsledkem stavby je protipovodňová ochrana města Seč v místní části Počátky. Stavební práce spočívaly ve výstavbě suché nádrže nad obcí v lokalitě Dvorce, vybudování brodu pod hrází včetně provedení náhradní výsadby v prostoru kolem suché nádrže a následné pomístní zkapacitnění toku protékajícím intravilánem obce.

Suchá nádrž transformuje povodňové průtoky z Q100 (10,5 m3.s -1) na Q10 (3,75 m3.s -1), jedná se o zemní hráz, výšky 8,2 m a délky v koruně 158,0 m. V rámci suché nádrže byl vybudován bezpečnostní přeliv, který bezpečně převede stoletou vodu a to i v případě ucpání výtokového potrubí. Suchá nádrž pojme v době povodně celkem 53 300 m3 vody při ploše 18 700 m2.

Koryto vodního toku bylo zkapacitněno s ohledem na další přítoky na Q20 (10,2 m3.s -1). Opevnění toku je převážně tvořeno kamennou patkou z lomového kamene a v blízkosti nemovitosti v ř. km 2,75 kamennou alpskou zdí. Koryto vodního toku bylo stabilizováno v celkové délce upravovaných úseků – 0,792 km.

Současně ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory bylo v zátopě suché nádrže vybudováno revitalizované koryto meandrovitého charakteru včetně  šesti přilehlých tůní, které zvýší biodiverzitu dané lokality.

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,  Pardubice
Dodavatel: POLANSKÝ GROUP a.s., Říčany
Realizace: 2019 – 2020
Cena stavby: 21 508 552, 45 Kč bez DPH
Financování:

Dotace MZe „Podpora prevence před povodněmi IV“ (podprogram 129 364 –opatření s retencí) a vlastní zdroje LČR, s.p.

Vodní tok / Ř.km.: Počátecký potok / 0,500 – 3,500 (3,130 hráz) 
ČPH / IDVT: 1–03–05–025 / 10175484
KÚ: Dolní Počátky, Počátky Horní, Javorka
Obec / Kraj: Seč – Počátky, Pardubický
Fotogalerie