Lukavecký potok, Lukavec

V roce 2018 byla dokončena v intravilánu obce Lukavec u Hořic  rekonstrukce dosluhujícího poškozeného opevnění koryta Lukaveckého potoka. Lukavecký potok je levostranným přítokem Javorky.

V rámci rekonstrukce byla v ř.km 4,158 – 4,294 Lukaveckého potoka zhotovena dlažba z kamene na cementovou maltu. Nová dlažba je zajištěna šesti příčnými prahy, které jsou rovněž obloženy kamenem. V dolním  úseku  stavby je dlažba doplněna kamennou rovnaninou. Při rekonstrukci bylo bezezbytku využito kamene z původního opevnění.

Financování stavby – Dotace z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (70%) a vlastní zdroje LČR, s.p. (30%).

Projektant: Ing. Jaroslav Branda, Hronov
Dodavatel: VH – stavby, Studenec
Realizace: 2017 – 2018
Cena stavby: 1 143 011,-Kč bez DPH
Vodní tok / Ř.km.: Lukavecký potok / 4,158 – 4,294
ČPH / IDVT: 1-04-02-0330 / 10176904
KÚ: Lukavec u Hořic
Obec / Kraj: Lukavec u Hořic / Královéhradecký
Fotografie