Revitalizace Souvlastní

Bezejmenný přítok levostranného přítoku Zdobnice obcí Souvlastní ve správě Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe se v zájmovém úseku nacházel v dožilém betonovém zatrubnění. Úzká podélná plocha povodí o velikosti 2,5km2 je pokrytá lučními partiemi se známkami eroze.

Cílem navrhovaného zásahu bylo odstranění nevhodné úpravy toku a vytvoření podmínek pro obnovu původních biotopů v potoční nivě a zvýšení biodiverzity lokality.

Navržená revitalizace uvedla vodní tok do přirozené, přírodě blízké podoby s meandry a tůněmi s positivními účinky na zadržení vody v krajině.  Došlo k úpravě splaveninového režimu, omezení eroze stabilizací koryta. Tůně, rozvolněné koryto přispějí k rozvoji biodiverzity, zvláště o organismy vázané na vodní prostředí.

V šířce zájmových pozemků vytvořena soustava meandů a tůní. Zmírněn podélný sklon nivelety dna. Stabilizováno dno příčnými pasy z kulatiny nebo balvanitými skluzy na sucho. Lokalita doplněna o výsadbu břehových porostů  autochtonních druhů dřevin. Realizovány i další prvky pro podporu biodiverzity – broukoviště. Celková délka revitalizace v přímce 360 m.

Projektant: Ing.Jiří Ježek, Pardubice
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace: 2019
Cena stavby: 1 414 000Kč bez DPH
Financování: Dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: bezejmenný PP LP Zdobnice / 1,1-1,46 
ČPH / IDVT: 1-02-01-039-26 / 10169515
KÚ: Souvlastní
Obec / Kraj: Zdobnice / Královéhradecký
Fotogalerie