Čertoryje ř.km 1,200 – 2,094

Projekt řešil tvorbu nových přírodě blízkých vodních prvků v krajině a to formou revitalizace vodního toku Čertoryje a jeho nivy na území CHKO Český ráj v k. ú. Vyskeř a Hrubá Skála. V horním úseku toku byla vybudována periodická tůň pro retenci vody, zejména ve vlhkých obdobích, mimo to bude sloužit i k zachycení splavenin. Její objem je 320 m3, délka 61 m a maximální šířka 15,5 m. V minulosti napřímené koryto toku bylo v úseku podél travních pozemků revitalizováno. Tok byl z upraveného koryta odkloněn na travní pozemky, kde nyní meandruje. Z původní délky 206 m v řešeném úseku byla trasa prodloužena na 442 m. Došlo ke snížení průměrného podélného sklonu koryta z 2,3 % na 1 %. Kapacita nového koryta byla výrazně redukována – na hodnoty průtoku Q30d. V blízkosti navržené trasy toku byly vybudovány tři neprůtočné tůně. Původní upravené koryto bylo v řešeném úseku stabilizováno soustavou sedmi přehrážek a balvanitým skluzem a bylo částečně zasypáno. Cílem bylo eliminovat možnost návratu toku do jeho současné trasy. Na původním upraveném korytě byly vytvořeny 3 tůně (ze 2 nezasypaných modelovaných úseků a v místě přehrazení koryta s odbočkou na nové koryto). Dále bylo vysazeno 20 ks dřevin.

Účelem projektu je snížení rychlosti proudění, zmírnění eroze koryta toku a zadržení splavenin, prodloužení doby zadržení vody v nivě toku, zvýšení hladiny podzemní vody a zvýšení retenční schopnosti území. Realizované úpravy toku a jeho nivy zahájí přirozený vývoj biotopu, podpoří biodiverzitu a ekologické vazby.

Projektant: VRV a.s., Praha
Dodavatel: ZEMPRASTAV spol. s r.o., Vidoň
Realizace: 2023
Cena stavby: 800 000,81 Kč bez DPH (z toho dotace 529 989,- Kč)
Financování: Dotace EU – Operační program Životního prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Čertoryje / 1,200 – 2,094
ČPH / IDVT: 1-05-02-025 / 10181762
KÚ: Hrubá Skála, Vyskeř
Obec / Kraj: Hrubá Skála, Vyskeř / Liberecký
Fotogalerie