Protipovodňová opatření na toku Žernovník

Vodní tok Žernovník je pravostranným přítokem řeky Jizery, do které ústí v Železném Brodu. Žernovník má výrazný bystřinný charakter, který se projevuje především silnou erozní činností a následným posunem značného objemu splavenin.

Při povodních v letech 1998 a 2000 došlo k narušení stávajícího opevnění břehů, k tvorbě nátrží, vymílání dna a podélného podemílání nezpevněných i zpevněných pat břehů. Z tohoto důvodu Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Labe Hradec Králové přistoupila k realizaci této stavby řešící odstranění výše uvedených problémů.

Pro zmírnění podélného sklonu dna toku a jeho stabilizaci byly navrženy příčné stabilizační kamenné prahy a kamenné pasy. Podélná stabilizace břehů koryta toku byla provedena těžkou kamennou rovnaninou nebo opěrnými zdmi z lomového kamene na cementovou maltu. V místě bývalého stupně v ř. km 1,737 byl vybudován balvanitý skluz z balvanů hmotnosti 0,7 – 3,0 t. Balvany byly ukládány tak, aby byla umožněna migrace vodní fauny. Délka skluzu při sklonu 1:15 je 26,0 m s rozdílem dna mezi začátkem a koncem skluzu 1,74 m. Pro zachycení splavenin byla v ř.km 2,570 – 2,571 vybudována retenční přehrážka s migračním prostupem. Provedenou stavbou protipovodňových opatření došlo ke stabilizaci koryta Žernovníku. Došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany města Železný Brod, jednotlivých objektů a přilehlé mezinárodní komunikace I/10 a zvýšení ochrany recipientu bystřiny Žernovník, tj. řeky Jizery před enormním přísunem splavenin.

Projektant: Ing. Stanislav Zahradník, Liberec,
autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace:  09/2010 – 10/2012
Cena stavebních prací: 16.661.422,- Kč
Obec: Železný Brod
Kraj: Liberecký

Fotografie: