Úprava Knapoveckého potoka

Stavba se nachází v údolnici levobřežního přítoku č. 5 Knapoveckého potoka ve správě LČR, v katastrálním území Horní Houžovec. Řešený vodní tok  nemá celoročně stabilní průtok a jeho zavodnění je závislé na srážkových úhrnech a ročním období. Koryto toku bylo v tomto úseku značně kapacitní a docházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí spolu s pohybem splavenin z nestabilního koryta. Původní spád koryta byl cca 3 % a retence vody v povodí byla minimální.

  Hlavním cílem provedeného opatření bylo zajištění stability koryta v úseku ř. km 0,158 – 1,012 (854 m) a zamezení transportu splavenin do spodní části toku a dále do Knapoveckého potoka a následně do jeho recipientu Tiché Orlice.

V daném úseku vodního toku, který prochází luční tratí podél lesa bylo provedeno hrazení bystřin, charakteru protierozních opatření, podporující sedimentaci splavenin, zpomalení a akumulaci přívalových vod. Byly provedeny konstrukce z balvanů z lomového kamene, pružné prvky pro fixaci nivelety dna tvořené stabilizačními pasy a skluzovvými objekty, které optimalizují odtokové poměry snížením podélného spádu, zamezením dnové a břehové eroze a tím související transport splavenin a využití prostoru údolnice pro časově omezenou akumulaci vod. K začlenění navržených opatření do okolí byly kamenné konstrukce zasypány výkopkem a osety.   

Projektant: MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace:  2019
Cena stavby: 2.899.000,00 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj
Vodní tok/ Ř.km.: LP č. 5  Knapoveckého potoka/ 0,158-1,012
ČPH / IDVT: 1-02-02-057 / 10170871
KÚ: Horní Houžovec
Obec / Kraj: Horní Houžovec / Pardubický
Fotogalerie