PPO Markovický potok

Protipovodňové opatření na Markovickém potoce v obci Sobětuchy spočívalo ve zkapacitnění vodního toku v ř.km 5,498 – 5,819 a 5,990 – 6,247 na Q50 = 13 m3/s v horní a dolní části obce Sobětuchy, která byla vyprojektována částečně jako přírodě blízké opatření.

Předchozí nevyhovující opevnění z betonových zdí na vodním toku bylo nahrazeno téměř v celém úseku opevněním z kamenné rovnaniny o hmotnosti do 500 kg, v menší míře zdmi a zemním korytem. V téměř celém úseku byla vytvořena tzv. stěhovavá kyneta pomocí kamenných výhonů z důvodu vytvoření meandrujícího koryta toku při běžných průtocích. V dolní části obce byla vybudována rozsáhlá levobřežní berma (0,18ha) pro rozliv povodňových vod, mimo letní měsíce se jedná o mokřadní plochu (občasné malé vodní plochy, tůňky).  

V dolní části obce, v rámci rozšíření koryta vodní toku, byla stará boční betonová vodní nádrž přebudována na průtočné jezové těleso s přelivnou hranou z dlažby z lomového kamene pro převedení povodňových průtoků, svahy jsou opevněné rohoží z rozložitelného materiálu. Jezové těleso je opatřeno dvoudlužovým požerákem obložený lomovým kamenem. Touto úpravou došlo k propojení jezového tělesa s horním úsekem toku.

V celém úseku stavby byla provedena náhradní výsadba 33ks stromků a 328ks keřů. 

Projektant: Envicons, s.r.o., Pardubice
Dodavatel: Společnost „VZ Ekomonitor – Bauset Markovický potok“ – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim a BAUSET CZ, a.s., Pardubice
Realizace: 2021 – 2022
Cena stavby: 10 791 724,64 Kč bez DPH
Financování:

Dotace MZe „Podpora prevence před povodněmi IV“ (podprogram 129 364 –opatření s retencí) a vlastní zdroje LČR, s.p.

Vodní tok / Ř.km.: Markovický potok / 5,498 – 5,819 a 5,990 – 6,247 
ČPH / IDVT: 1-03-04-007/ 10185476
KÚ: Sobětuchy
Obec / Kraj: Sobětuchy / Pardubický
Fotogalerie