Starobucký potok – oprava objektů

Starobucký potok je drobný vodní tok ve správě Lesů České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Labe, č.h.p.: 1-01-01-039. Na tomto vodním toku byla v letech 1994 – 1996 realizována opatření vyplývající z povodňových škod na přilehlých lesních komplexech a v obci Staré Buky. Opatření řeší problematiku přívalových srážek s následným pohybem splavenin, včetně jejich zachycování v realizovaných retenčních objektech. V časovém horizontu cca deseti let bylo třeba přikročit k opravám těchto objektů. Realizovaná opatření stávajících konstrukcí zvyšují protipovodňovou ochranu zejména v problematice splaveninového režimu.

Objekt A2:

Obnovení retenčního prostoru přehrážky jeho vytěžením a odvozem zachycených splavenin a obnovení konstrukce retenční přehrážky ve formě drátokamenných košů s výplní lomovým kamenem. . Délka tělesa v koruně je 18m, výška základní sekce je 2,7m nade dnem retenčního prostoru, výška přelivné sekce 1,0m, šířka přepadu je 2,5m a šířka přepadu v koruně je 4,5m.