Revitalizace potoka Vlčinec v Orlických horách

Potok Vlčinec se nachází v podhůří Orlických hor západně od  Olešnice v Orlických horách. V nedávné minulosti bylo jeho koryto  nevhodně napřímeno a upraveno betonovými žlabovkami. Postupem času se uvedené opevnění místy poničilo natolik, že ho na některých místech ho proud toku potoka podemílal a obtékal.  

Cílem realizovaného projektu bylo tuto začínající  renaturaci toku podpořit a to pomocí specifických příčných objektů z přírodního materiálu místního původu (pařezy z břehového porostu), které byly do toku umístěny tak, aby maximálně podpořily požadované renaturační procesy. Současně s úpravou koryta byly vodním toku vytvořeny dvě průtočné tůně, proběhlo rozvolnění břehového porostu a byly vybudovány dvě broukoviště pro podporu drobných živočichů.

Revitalizací bylo dosaženo zvýšení retence vody v daném území a podpora cenných biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jako jsou například bledule jarní, upolín evropský, prstnatec májový a mihule potoční.

Projektant: MARESA, s.r.o., Býšť
Dodavatel: POPR, s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 2016 – 2018
Cena stavby: 1 384 000,-  Kč bez DPH
Financování: Dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Vlčinec / 0,044-0,739
ČPH / IDVT: 1-01-03-042 / 10168203
KÚ: Olešnice v Orlických horách
Obec / Kraj: Olešnice v Orlických horách / Královéhradecký
Fotogalerie