LP Jindřichovického potoka č. 8

Vodní tok „Přítok Jindřichovického potoka od vrstevnice 490“ byl v minulosti od soutoku s Jindřichovickým potokem po říční kilometr 0,160 opevněn opěrnými zdi z kamene. Toto opevnění břehů opěrnými zdmi bylo téměř v celém úseku ř. km. 0,040-0,160 za hranicí své životnosti, v některých případech se nacházelo v havarijním stavu (opěrná zeď byla místy zcela podemletá, místy rozpadlá, staticky narušená).

Cílem navržených úprav byla rekonstrukce dožitého opevnění břehů koryta vodního toku a stabilizace dna příčnými objekty. Břehy koryta jsou opevněny kamennou rovnaninou na sucho (lomový kámen – čediče), hmotnost jednotlivých kamenů je 300 – 500 kg. Kamenná rovnanina je vyklínována a ohumusována.

Z důvodu napojení opevnění kamennou rovnaninou na mostní objekty a část zdi, která zde zůstala, jsou realizovány 4 opěrné zdi. Základ zdí je proveden z betonu. Nadzákladová část nových opěrných zdí je z lomového kamene na cementovou maltu. (pro lícové zdivo je použita liberecká žula, rubovou část tvoří beton).

Pro zajištění stabilizace dna bylo vybudováno 5 kamenných pasů na sucho. Pro úpravu nivelety dna koryta vodního toku byl v místě výškového rozdílu nivelety vybudován spádový stupeň složený ze tří kusů spádových pasů vyskládaných z těžkého lomového kamene (čedič).

Projektant: Ing. Radek Zahradník, Liberec
Dodavatel: HBAPS, s.r.o., Liberec
Realizace:  2016 – 2017
Cena stavby: 2 643 699,39 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Přítok Jindřichovického potoka od vrstevnice 490 / 0,040-0,160
ČPH / IDVT: 2-04-06-004 / 10183372
KÚ: Jindřichovice pod Smrkem
Obec / Kraj: Jindřichovice pod Smrkem / Liberecký
Fotografie