HB Nad obcí Dětřichov

Ve frýdlantském výběžku nedaleko obce Dětřichov, ve III. zóně CHKO Jizerské hory, v úseku koryta přítoku Olešky nad státní silnicí 1/13, v lesním komplexu pod Kančím vrchem byla realizována stavba retenční přehrážky a dnových skluzových prahů s cílem zastavit chod splavenin korytem vodního toku směrem k silničnímu propustku a dále k obci Dětřichov.

Přehrážka byla navržena nad silničním propustkem přímo ve stržovitě erodovaném korytě přítoku v lesním porostu. Retenční přehrážka byla navržena jako retenční objekt se stálým nadržením vody. Účelem retenčního objektu je zajistit ochranu okolních pozemků před erozí, před nadměrným zanášením koryta a okolních pozemků splaveninami a vybřežování vyšších průtoků. Dále došlo, na vodou erodovaných úsecích koryta toku, k vybudování kamenných stabilizačních pasů, aby bylo zajištěno postupné snížení podélného sklonu a tím pádem snížení rychlosti proudící vody.

Projektant: AV ProENVI s.r.o., Praha
Dodavatel: HBAPS, s.r.o., Liberec
Realizace: 2021 – 2022
Cena stavby: 2 680 922,53 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Liberecký kraj a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: přítok Olešky od Kančího vrchu (LP Olešky č. 9) / 1,200
ČPH / IDVT: 2-04-09-002 / 10184492
KÚ: Dětřichov u Frýdlantu
Obec / Kraj: Dětřichov / Liberecký
Fotogalerie